מנהל תיקי השקעות הוא בעל רישיון לניהול תיקי השקעות, מטעם רשות ניירות ערך, העובד בחברה בעלת רישיון לניהול תיק השקעות ("מנהל תיקים").

מנהל תיקי השקעות מנהל את כספם של לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים וסמכויותיו נקבעות בייפוי הכוח הניתן על ידי הלקוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבונו של הלקוח. מנהל תיקי השקעות אינו רשאי להפקיד או למשוך כספים מהחשבון.

תיק ההשקעות מתנהל בחשבון הבנק של הלקוח והלקוח רשאי לבדוק את מצב תיק ההשקעות הן מול הבנק שבו מתנהל חשבונו והן מול מנהל התיקים.

איך מנהל התיקים מגדיר את מבנה התיק?

מבנה וניהול תיק ההשקעות מתבסס על אפיון אישי של צרכי הלקוח והעדפותיו בהתאם להיקף הנכסים ומטרות ההשקעה של הלקוח. מנהל תיקים טוב, ידע לאפיין באופן מיטבי את הלקוח ולהתאים לו מסלול ההשקעה העונה על כל צרכיו. אחת לתקופה, או על פי דרישת הלקוח יבחן מנהל התיקים את מבנה התיק והתאמתו ללקוח, ובמסגרת זו יביא בחשבון שינויים שחלו במאפייניו האישיים של הלקוח וכן את מצב השווקים באותה עת.

בדרך כלל פרופיל הסיכון יוגדר על מנהל התיקים על פי חלוקה לדרגות סיכון שונות ולרמות חשיפה שונות לרכיבי ההשקעה שונים. נהוג לחשוב כי ככל שהחשיפה לרכיב המנייתי בתיק גבוהה יותר כך גם דרגת הסיכון גבוהה יותר. אך, הדבר אינו מדויק, שכן דרגת הסיכון בתיק תיחשב לגבוהה גם במקרה של חשיפה לרכיב אגרות החוב בתיק. הדבר נכון בעיקר במקרה של החזקה באג"ח בתשואה גבוהה ובדרוג השקעה נמוך או באג"ח שלא מדורגות כלל, אשר עשויות להיות דומות מבחינת התנודתיות שלהן ללא מעט מהמניות הנסחרות כיום בשוק. לכן, חשוב מאוד לשים דגש לא רק על רמת החשיפה לרכיב המנייתי, אלא גם לרכיב האג"ח בתיק, על סוגיו השונים.

חשוב לזכור: ברוב תיקי השקעות המנוהלים שיעור ההשקעה ברכיב האג"ח הינו גדול יותר משיעור ההשקעה ברכיב המנייתי. לכן כדאי לבחור מנהל השקעות המתמחה גם בתחום האג"ח.

קביעת מבנה התיק תלויה גם בסך הנכסים הכולל של הלקוח, ועל כן מנהל השקעות מקצועי יבקש לקבל מידע גם על יתר נכסי הלקוח – הנזילים (קרן השתלמות, קופת גמל, גמל להשקעה, פוליסות חיסכון) והלא נזילים/ סחירים (קרנות גידור, נדל"ן וכיו"ב). כל זאת במטרה להתאים עבור הלקוח את תמהיל התיק הנכון התואם לדרגת הסיכון המאפיינת אותו.

איך פועל מנהל תיק ההשקעות?

מנהלי התיקים העובדים בחברת ניהול תיקים גדולה, עובדים בשיתוף עם מחלקת המחקר ומחלקות אחרות תוך קיום הפרייה מקצועית הדדית ושיתוף בידע ובניסיון. המטרה של מנהל התיקים היא לכמת את כל המידע שיש בידו להחלטת השקעה התואמת לפוטנציאל התשואה אל מול הסיכון בתיק, והכול בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה בשיתוף עם הלקוח ותוך התחשבות בשיקולים כגון פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי.

איך נבחר את מנהל תיק ההשקעות?

בחירת מנהל תיק השקעות היא בחירה חשובה ומשמעותית, ועל כן בבואנו לבחור מנהל תיקים עבור חשבוננו, יש לשים דגש על הקריטריונים הבאים: מקצועיות, ניסיון וותק בניהול תיקי השקעות, יכולת תגובה למצבי השוק המשתנים, מגוון רחב של מוצרי השקעה, שירות אישי וקשר ישיר עם הלקוח.

את כל היתרונות שציינו תמצא במגדל ניהול תיקי השקעות.

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

 

לכתבות נוספות:

בחן את עצמך, איזה סוג משקיע אתה?

ניהול תיק השקעות, איך זה עובד?

5 סיבות לניהול כספכם עם חברת ניהול תיקי השקעות

 

 

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד הפגישה/שיחה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. כל האמור במסמך זה ייקרא בכפוף לאמור בנספח ההשקעה המיוחד ובהסכם לניהול התיק, ובמקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בהוראות הנספח המיוחד ו/או ההסכם לניהול התיק – ייגברו הוראות הנספח וההסכם, על הוראות מסמך זה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, מסמך זה ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או ללקוחותינו ו/או לחברות מקבוצת מגדל שוקי הון עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל.  לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא https://msh.co.il/migdal-capital-markets/fundsdisclosure/. התאגידים הקשורים למגדל שוקי הון והנכסים הפיננסיים שלמגדל שוקי הון יש זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מגדל בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מגדל כל חובה להודיע על שינוי כאמור. יצוין, כי התאגיד הקשור למגדל – מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינו עוסק בייעוץ השקעות.

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)