גילוי נאות

מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ("מגדל שוקי הון") וחברות הבנות שלה, ובהן  מגדל שוקי הון (שרותי ניהול) בע"מ, מגדל קרנות נאמנות בע"מ, מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ, מגדל הנפקות בע"מ, מגדל עשיית שוק בע"מ, טאואר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, פידר 3 מגדל שוקי הון בע"מ וג'י.פי וואסט בע"מ*, הינן חברות קשורות זו לזו, והן גם תאגיד קשור לגופים המוסדיים הבאים: מגדל קרנות נאמנות בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ, יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (כל התאגידים המפורטים בפסקה זו, יכונו להלן: "התאגידים הקשורים").

מגדל שוקי הון וחברות הבנות שלה הן  בעל זיקה לנכסים המפורטים להלן, שכן מגדל שוקי הון וחברות הבנות שלה ו/או מי מהתאגידים הקשורים אליהן אשר מגדל שוקי הון וחברות הבנות שלה מצויות בקשרי שליטה עמם, עשויים לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים המפורטים להלן או בקשר עם המשך החזקתם, שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכסים הללו, ובכלל זה לטובת הנאה מן הגופים הנוספים הנזכרים בסעיף זה:

 

2.1 נכסים פיננסיים

א. קרנות נאמנות המונפקות על ידי מגדל קרנות נאמנות בע"מ, ובהן גם קרנות סל, אשר מגדל עשיית שוק בע"מ משמשת בהן כעושה שוק.

ב. קרנות השתלמות המנוהלות על ידי קבוצת מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ו/או יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.

ג. נכסים פיננסיים אחרים המנוהלים ו/או מוצאים ו/או משווקים על ידי גופים נוספים, כדלקמן: NOVACAP Asset Management S.A.,  ו/אוDavy Global Fund Management Luxembourg S.A.
Arctic Asset Management AS, Sculptor Credit Opportunities Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCCO Overseas Fund, Sculptor Institutional Income Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Capital IV LP, the general partner of the SCRE4 Fund, Sculptor Capital LP, the investment manager of the SCCO Overseas Fund, SCMF Overseas Fund and SCEN Overseas Fund, Sculptor Loan Management LP, the investment manager of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Advisors LP, the investment manager of the SCRE4 Fund  ותאגידים קשורים להם.

מנהל התיקים עשוי להעדיף את הנכסים הפיננסיים המוזכרים בסעיף 2.1 זה, על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסים הפיננסיים האמורים.

 

2.2 נכסים אחרים

א. מ.ש.ה פידר אלקטרה 3, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר בה משמשת פידר 3 מגדל שוקי הון בע"מ, כשותף הכללי (באמצעות תאגידים בשליטתה ובבעלותה המלאים).
ב. ג'י.פי וואסט גרמניה נדל"ן, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר בה משמשת ג'י.פי וואסט בע"מ, כשותף הכללי (באמצעות תאגידים בשליטתה ובבעלותה המלאים).

 

לרשימת הנכסים הפיננסיים המונפקים על ידי מי מהתאגידים הקשורים, ואשר יש למגדל שוקי הון ולחברות הבנות שלה זיקה אליהם כאמור לעיל, ראו בקישורים להלן:

לרשימת הנכסים הפיננסיים אשר למגדל שוקי הון ולחברות הבנות שלה יש זיקה אליהם כאמור לעיל ושאינם מונפקים על ידי מגדל שוקי הון ו/או התאגידים הקשורים נא ללחוץ כאן >>

כמו כן, טאוואר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, עשויה לשווק קרנות השתלמות המנוהלות על ידי התאגידים הקשורים המנויים בסעיף 2.1(ב) לעיל וכן על ידי גופים אחרים, אשר אינם נמנים על קבוצת התאגידים אליה משתייכת מגדל שוקי הון.

בנוסף לאמור לעיל, מגדל הנפקות בע"מ משמשת כמפיץ בהנפקות, ולא מן הנמנע שיהיה ניגוד עניינים בין עניינו של הנמען לבין עניינן של מגדל שוקי הון ו/או חברות הבנות שלה.

 

*בשליטה משותפת של מגדל שוקי הון יחד עם שותף נוסף, שאינו נמנה על קבוצת התאגידים אליה משתייכת מגדל שוקי הון.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)