גילוי נאות

מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ("מגדל שוקי הון") וחברות הבנות שלה, ובהן  מגדל שוקי הון (שרותי ניהול) בע"מ, מגדל קרנות נאמנות בע"מ, מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עשיית שוק בע"מ , מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ ומגדל הנפקות בע"מ, הינן חברות קשורות זו לזו, והן גם תאגיד קשור לגופים המוסדיים הבאים: מגדל קרנות נאמנות בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ, יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("התאגידים הקשורים").

מגדל שוקי הון וחברות הבנות שלה הן בעלות זיקה לנכסים פיננסיים המנוהלים, מוצאים או משווקים על ידי מי מהתאגידים הקשורים, ובכלל זה לקרנות נאמנות המונפקות על ידי מגדל קרנות נאמנות בע"מ, ובהן קרנות סל, אשר מגדל עשיית שוק בע"מ משמשת בהן כעושה שוק.

כמו כן, מגדל שוקי הון וחברות הבנות שלה הן בעלות זיקה לנכסים פיננסיים המנוהלים ו/או מוצאים ו/או משווקים על-ידי מי מהתאגידים הקשורים ו/או על-ידי גופים נוספים כדלקמן:
NOVACAP Asset Management S.A.  ו/אוDavy Global Fund Management Luxembourg S.A., Arctic Asset Management AS, Sculptor Credit Opportunities Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCCO Overseas Fund, Sculptor Institutional Income Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Capital IV LP, the general partner of the SCRE4 Fund, Sculptor Capital LP, the investment manager of the SCCO Overseas Fund, SCMF Overseas Fund and SCEN Overseas Fund, Sculptor Loan Management LP, the investment manager of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Advisors LP, the investment manager of the SCRE4 Fund  ותאגידים קשורים להם  (להלן, ביחד: "הנכסים הפיננסיים"), שכן מגדל שוקי הון וחברות הבנות שלה ו/או מי מהתאגידים הקשורים אליהן אשר מגדל שוקי הון וחברות הבנות שלה מצויות בקשרי שליטה עמם, עשויים לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם, שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכסים הפיננסיים, ובכלל זה לטובת הנאה מן הגופים הנוספים הנזכרים בפסקה זו לעיל. מגדל שוקי הון וחברות הבנות שלה עשויות להעדיף את הנכסים הפיננסיים האמורים, על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין להן זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם לנמען לנכסים הפיננסיים האמורים.

לרשימת הנכסים הפיננסיים המונפקים על ידי מי מהתאגידים הקשורים, ואשר יש למגדל שוקי הון ולחברות הבנות שלה זיקה אליהם כאמור לעיל, ראו בקישורים להלן:

לרשימת הנכסים הפיננסיים אשר למגדל שוקי הון ולחברות הבנות שלה יש זיקה אליהם כאמור לעיל ושאינם מונפקים על ידי מגדל שוקי הון ו/או חברות הבנות שלה,  נא ללחוץ כאן >>

כמו כן לבעלת השליטה במגדל שוקי הון זיקה לקרנות השתלמות המנוהלות על ידי קבוצת מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ו/או יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ. קרנות ההשתלמות אינן משווקות ו/או מנוהלות על ידי מגדל שוקי הון ו/או מי מחברות הבנות שלה. בנוסף לאמור לעיל, מגדל קידום וחיתום עסקים בע"מ ו/או מגדל הנפקות בע"מ משמשת כמפיץ בהנפקות, ולא מן הנמנע שיהיה ניגוד עניינים בין עניינו של הנמען לבין עניינן של מגדל שוקי הון וחברות הבנות שלה.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)