יתרונות השקעה בקרנות נאמנות

ביטחון

הכסף המנוהל בקרנות הנאמנות נמצא בחשבונות על שמות הנאמנים בבנקים שונים והנאמנים מפקחים על פעילות מנהל הקרן. מגדל קרנות נאמנות מקבלת מהנאמנים ייפוי כוח לביצוע פעולות של קנייה ומכירה של ניירות ערך ושל נכסים פיננסיים בחשבונות הקרנות.

שקיפות

קרן נאמנות היא מוצר ההשקעה שקוף. מנהל הקרן מפרסם מידי שנה דו"ח שנתי לכל קרן ותשקיף עיקרי למנהל הקרן. הדו"ח השנתי לכל קרן כולל פרטים כגון: מאפיינים עיקריים של הקרן, מטרת הקרן, הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן, נכס הייחוס של הקרן, גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה ועוד. התשקיף עיקרי למנהל הקרן כולל פרטים אודות מנהל הקרן והמחזיקים בו, הצעת יחידות הקרנות שבניהול מנהל הקרן, האורגנים השונים במנהל הקרן, הנאמנים לקרנות, נותני השירותים לקרנות, מדיניות בחירת השקעות ואופן ניהולן ועוד. בנוסף, מחויב מנהל הקרן בדיווח פומבי אודות כל ענין או אירוע כמצוין בחוק ובתקנות מכוחו. פרסום דו"ח שנתי לכל קרן, תשקיף עיקרי למנהל הקרן ודיווחים אודות כל ענין או אירוע מתפרסמים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

נזילות

קרנות נאמנות מוגבלות בני"ע זרים (אשר רשאיות להשקיע עד 10% בני"ע זרים או מזומנים במט"ח) ניתנות לרכישה ומכירה בימים א'-ה' שהינם ימי מסחר. קרנות נאמנות בלתי מוגבלות בני"ע זרים אשר יכולות להשקיע מעל 10% בני"ע זרים ומט"ח, ניתנות לרכישה ומכירה בימים ב'-ה' שהינם ימי מסחר.

פיזור סיכונים בתיק הקרן

פיזור ההשקעה בין מספר ניירות ערך מקטין את הסיכון הכרוך בהשקעה, ולכן בדרך כלל יש יתרון להשקעה בקרנות נאמנות על פני השקעה בנייר ערך בודד או במספר מצומצם של ניירות ערך.

אפשרות להשקיע גם סכומים קטנים

בשונה מניהול תיקים, המחייב בדרך כלל השקעה התחלתית בסכום לא מבוטל, הרי שקרן נאמנות מאפשרת ללקוחות להשקיע גם סכומים קטנים. בנוסף, אין הבדל בדמי הניהול בין לקוח המשקיע סכומי כסף גדולים ללקוח המשקיע סכומים קטנים.

דחיית מס בקרנות פטורות

משקיע בקרנות נאמנות פטורות מחויב בדרך כלל בתשלום מס רק בעת מכירת יחידותיו בקרן. לכן, גם אם הקרן צוברת רווחים לאורך תקופה או אם מתרחשים בקרן אירועים שעשויים להיות מוגדרים ליחיד כאירועי מס (כגון: קבלת דיבידנדים, דיבידנדים במניות וחלוקת קופונים באג"ח), החיוב במס יתבצע רק כשהיחידות ימומשו בשיעור של 25% על הרווח הראלי, בהתאם לחוקי המיסוי החלים על הלקוח. (אין באמור להוות תחליף לייעוץ מס מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, בנושאי מס יש להיוועץ עם רו”ח או יועץ מס).

הוראת קבע

ניתן לרכוש קרן נאמנות בסכומים קבועים באמצעות הוראת קבע בבנק.

פיקוח ורגולציה

תחום קרנות הנאמנות כפוף לרגולציה ולפיקוח מחמיר, לטובת המשקיעים. התחום נתון לפיקוח הרשות לניירות ערך, כאשר בנוסף, פועל נאמן שתפקידו לשמור על זכויותיהם של בעלי היחידות. גם מנהל הקרן מחויב בדיווחים שוטפים ומיוחדים. עליו לעדכן וליידע את המשקיעים בכל שינוי במדיניות ההשקעה של הקרן ובנושאים שונים נוספים.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)