קרן נאמנות היא מכשיר השקעה המאפשר להשקיע במגוון רחב של אפיקים וסקטורים, בהתאם למדיניות השקעה המתפרסמת מראש. בד"כ ניתן להשקיע בקרן נאמנות כל סכום – נמוך כגבוה, וניתן לרכוש בה יחידות בהוראת קבע. הקרנות נזילות ומשקיעות באפיקים רבים בהתאם למדיניות הנקבעת לכל קרן.

 • קרן נאמנות מיוסדת באמצעות הסכם קרן שנערך בין נאמן הקרן למנהל הקרן
 • הצעה לציבור של יחידות הקרן נעשית על פי תשקיף
 • ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן
 • כל יחידה מקנה זכות שווה בנכסי הקרן
 • השווי הנקי של נכסי הקרן מחושב בסוף כל יום מסחר על פי שווי נכסי הקרן בניכוי התחייבויותיה.
 • מחיר הקניה של נכסי הקרן בסוף כל יום מסחר הוא השווי הנקי של נכסיה באותו מועד בתוספת הוצאות קניה
 • מחיר המכירה של נכסי הקרן בסוף כל יום מסחר הוא השווי הנקי של נכסיה באותו מועד בניכוי הוצאות מכירה
 • תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלי השקעות
 • מנהל הקרן גובה שכר ניהול והנאמן גובה שכר נאמן מנכסי הקרן
 • הקרנות מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך, מכוח החוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 והתקנות מכוחו (להלן "החוק והתקנות מכוחו")
 • ניתן לסווג קרנות נאמנות על פי מדיניות ההשקעות שלהן (למשל: כספיות, אג"ח בארץ שקליות, אג"ח בארץ מדינה, אג"ח בארץ חברות והמרה, אג"ח בחו"ל, מניות בארץ, מניות בחו"ל, ממונפות ואסטרטגיות), על פי מדיניות חלוקת התשלומים שלהן ועל פי מעמד המיסוי (חייבת ופטורה)

 

להשקעה בקרן נאמנות יש מספר יתרונות על פני השקעה ישירה בניירות ערך:

 • ההשקעה מאופיינת בפיזור רחב המצמצם את הסיכון הכרוך בה
 • ניהול קרן נאמנות מתבצע על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים בעלי רישיון לניהול השקעות מטעם הרשות לניירות ערך
 • כל קרן נאמנות מתחייבת להשקיע על פי מדיניות השקעות שנקבעת על ידי דירקטוריון מנהל הקרן ואשר מתפרסמת באופן פומבי במסגרת תשקיפי הקרנות, דוחות שנתיים של הקרנות ובדיווחים מידיים שבתוקף

קרן נאמנות מיועדת לכלל הציבור. אנו מנהלים מגוון רחב של קרנות נאמנות, כך שלדעתנו כל משקיע יכול למצוא קרן נאמנות המתאימה לצרכי ההשקעה שלו.

"הסכם קרן" הוא מסמך משפטי שמכוחו מיוסדת קרן נאמנות. הסכם הקרן נערך בין מנהל הקרן לבין נאמן הקרן וכלולים בו, בין היתר, הנושאים הבאים: שם קרן הנאמנות, שם הנאמן, שם מנהל הקרן, מדיניות ההשקעות של הקרן ודרכי שינויה, הדרך לשינוי הסכם הקרן, שכר מנהל הקרן ושכר הנאמן, שיעור ההוספה, סוג הקרן ותקופת כהונתו של הנאמן. הסכם הקרן הינו מסמך פומבי אשר מפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א).

הפיקוח על תחום קרנות הנאמנות מבוצע על ידי הרשות לניירות ערך. ובנוסף, לכל קרן נאמנות יש נאמן המפקח על פעילותה.

קרנות נאמנות מנוהלות על ידי מנהלי קרנות שהם גוף מקצועי שעיסוקו הבלעדי הינו ניהול קרנות נאמנות.

ניהול ההשקעות מתבצע על ידי צוות מקצועי המורכב ממנהלי השקעות, אנליסטים ומחלקת מחקר. מנהל הקרן מקבל מהנאמן ייפוי כוח לנהל את נכסי הקרן .

נאמן הקרן הינו חברה המחזיקה בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות והמפקחת שפעולות מנהל הקרן הן בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-­1994, הסכם הקרן ותשקיפה.

פעולות הקנייה והמכירה של קרנות נאמנות מתבצעות באופן עצמאי דרך אתר הבנק או בעזרת יועץ ההשקעות, המייעץ בהתאם למידע עדכני על כל קרנות הנאמנות הנסחרות בבורסה ובהתחשב בצרכיו האישיים של המשקיע.

 

שכרו של מנהל הקרן נקרא "דמי ניהול" ושכרו של הנאמן נקרא "דמי נאמן", והם מחושבים כאחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן ומנוכים מידי יום מנכסי הקרן. שיעור שכר מנהל הקרן ושכר הנאמן נקבעים בהסכם הקרן ובתשקיף, על השינויים בהם מנהל הקרן מודיע בדיווחים המידיים.

בהתאם להוראות הדין, על מנהל הקרן חובה לדווח במגנ"א – אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il) על שינויים שונים הרלוונטיים לקרנות שבניהולו (כגון: שינוי בשם הקרן, במדיניות ההשקעות, בשכר מנהל הקרן, בשכר הנאמן, בהסכם הקרן וכו') וכן בקרות אירועים שונים הרלוונטיים לו (כגון: שינויים בהחזקה בהון מנהל הקרן, שינויים בנושאי המשרה במנהל הקרן וכו'). כמו כן, על הנאמן לדווח בהתאם להוראות הדין במגנ"א על שינוי בשכרו וכן בקרות אירועים שונים הרלוונטיים לו. בהתאם להוראות הדין, על מנהל הקרן לפרסם במגנ"א, אחת לשנה, לכל הפחות:

(1) דו"ח שנתי לקרן נאמנות מסוימת שבניהולו

(2) תשקיף עיקרי המשותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן, בו נכלל, בין היתר, מידע נוסף על המידע הנכלל בדוח השנתי של הקרנות, פרק הצעת יחידות על פיו יוצעו לציבור יחידות של כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן ואשר מנויות באותו פרק, מידע אודות מנהל הקרן ואודות הנאמן, מידע אודות מדיניות בחירת השקעות ואופן ניהולן ועוד .

זוהי קרן נאמנות קצרת טווח (משך החיים הממוצע של התיק מוגבל למקסימום 90 ימים) ברמת סיכון נמוכה, המהווה בתנאים מסוימים תחליף ראוי לפיקדונות בבנקים בעיקר בזכות היתרונות לגודל ומאפייני ההשקעה שלה.

הקרנות הכספיות מחויבות להשקעה באגרות חוב בדירוג גבוה (ממשלתיות, חברות ותעודות חוב) ובפיקדונות.

שיעור האחזקה בתעודות חוב לא יעלה על שיעור של 25% מנכסי הקרן.

 • עלויות – דמי ניהול אטרקטיביים, ללא דמי משמרת בבנק.
 • סולידיות – קרנות הנאמנות הכספיות סולידיות במיוחד. אפיקי ההשקעה הם אג"ח קצר מועד ופיקדונות הבנקים. בגלל האופי הסולידי של קרנות אלה הן יכולות להוות מכשיר תחרותי עבור פיקדונות בבנקים.
 • נזילות – השקעה בקרן כספית נזילה יותר מהשקעה בפיקדון. בעוד שבפיקדון הכסף סגור בד"כ לתקופה מסוימת, הרי שבקרנות הכסף נזיל בכל יום מסחר.
 • מיסוי – המס החל על קרנות כספיות שקליות הוא 25% על הרווחים הריאליים (רווחים בניכוי השפעת השינויים במדד המחירים לצרכן), בניגוד לפיקדונות שקליים שהמס עליהם (בשיעור 15%) הוא על הרווח נומינלי. בנוסף, במימוש השקעה בקרנות נאמנות ניתן לבצע קיזוז בגין הפסדי הון ממימוש ניירות ערך(*)
(*) אין באמור להוות תחליף לייעוץ מס מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, בנושאי מס יש להיוועץ עם רו”ח או יועץ מס.

קרן מחקה הינה קרן נאמנות שמטרתה לנסות להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי בנכס הייחוס (מדד שאחריו עוקבת הקרן).

מבחינה משפטית חשוב לציין כי קרן מחקה היא קרן נאמנות לכל דבר ועניין ומפוקחת ע"י הרשות לניירות ערך. אולם, בשונה מקרן נאמנות מסורתית בה שואף מנהל הקרן להשיג תשואה טובה יותר מנכס הייחוס, המטרה בקרן מחקה היא כשמה: לחקות את התשואה של מדד מסוים. הקרנות המחקות של מגדל קרנות נאמנות מכונות קרנות MTF.

נכסי אגד חוץ הינם יחידות של קרנות חוץ פתוחות, פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים. אופי ניהול ההשקעה באגד חוץ מאפשר דינמיות בבחירת יחידות של קרנות חוץ פתוחות של מגוון בתי השקעות ובנקים בחו"ל, אשר, להערכת מנהל ההשקעות של האגד, הן המתאימות ביותר להשקעה באותה נקודת זמן.

 

 

MTF – קרנות מחקות תעודות סל
שווי NAV בעת מכירה או קנייה מתקבל השווי האמיתי, ומחיר הקנייה שווה למחיר המכירה(2) עשויה להיות סטייה מ-NAV עקב פערים בקנייה ובמכירה, ושיקולי מסחר של מנהל התעודה
רווחים נוספים כגון: הכנסות ממסחר, עמלות השאלה וריבית מחויבות חוקית להעברת כל רווח נוסף לקרן כל רווח נוסף שייך למנפיק התעודה. אין מחויבות של המנפיק להעביר רווחים נוספים למחזיקי התעודות
אפליה בין משקיעים(1) אסורה על פי חוק פערים בציטוטי מחיר בין משקיעים גדולים וקטנים

 

(1) כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, בכפוף לפרסום דו”ח כדין ובכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 31.03.16 לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות (אסמכתא: 2016-03-021135). (2) ללא עמלות בגין קניה ומכירה של נכסי הקרן (למעט מרווח דמי ההשאלה) וללא תוספת הוספה, וזאת כל עוד לא יוחלט אחרת ע”י מנהל הקרן ובכפוף לפרסום החלטה כדין. מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיף ודו”חות מיידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם.
לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)