• קרן נאמנות היא מכשיר לצורך השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים מהחזקתם ומעסקאות בהם, המאפשרת להשקיע במגוון רחב של אפיקים, תחומים וסקטורים, בהתאם למדיניות השקעה המתפרסמת מראש. בדרך כלל ניתן להשקיע בקרן נאמנות כל סכום – נמוך כגבוה, וניתן לרכוש בה יחידות בהוראת קבע.
 • קרן נאמנות מוקמת באמצעות הסכם קרן שנערך בין נאמן הקרן למנהל הקרן.
 • הצעה לציבור של יחידות הקרן נעשית על פי תשקיף.
 • ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן.
 • כל יחידה מקנה זכות שווה בנכסי הקרן.
 • השווי הנקי של נכסי הקרן מחושב בסוף כל יום מסחר על פי שווי נכסי הקרן בניכוי התחייבויותיה.
 • מחיר הקניה של נכסי הקרן בסוף כל יום מסחר הוא השווי הנקי של נכסיה באותו מועד בתוספת הוצאות קניה
 • מחיר המכירה של נכסי הקרן בסוף כל יום מסחר הוא השווי הנקי של נכסיה באותו מועד בניכוי הוצאות מכירה
 • תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלי השקעות
 • מנהל הקרן גובה שכר ניהול והנאמן גובה שכר נאמן מנכסי הקרן.
 • הקרנות מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך, מכוח החוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 והתקנות מכוחו (להלן "החוק והתקנות מכוחו")
 • קרנות נאמנות מסווגות על פי מאפיינים שונים כגון: כותרות הסיווג המאפיינות את סוג הקרן ואת מהות ההשקעה בקרן ומסייעות למשקיע לדעת מהן אפיקי ההשקעה שלה ומתוך כך מאפשרות להשוות בין ביצועי קרנות מאותו סוג; קרן פתוחה/קרן סגורה; מסלולי מס (חייבת/פטורה/ קרן נאמנות להשקעות חוץ )פטור ממס לתושב חוץ,( קרן נאמנות להשקעות חוץ) מטבע עיקרי)); קרן מוגבלת/בלתי מוגבלת בני"ע חוץ; מדיניות חלוקת תשלומים

להשקעה בקרן נאמנות ישנם מספר יתרונות על פני השקעה ישירה בניירות ערך:

 • ההשקעה בקרן נאמנות מאופיינת בד"כ בפיזור רחב המצמצם את הסיכון הכרוך בה
 • ניהול קרן נאמנות מתבצע על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ובד"כ מנוסים. בעלי רישיון לניהול השקעות מטעם הרשות לניירות ערך
 • כל קרן נאמנות מתחייבת להשקיע על פי מדיניות השקעות שנקבעת על ידי דירקטוריון מנהל הקרן ואשר מתפרסמת באופן פומבי במסגרת תשקיפי הקרנות, דוחות שנתיים של הקרנות ובדיווחים מידיים שבתוקף.

קרן נאמנות מיועדת לכלל הציבור. אנו מנהלים מגוון רחב של קרנות נאמנות, כך שלדעתנו כל משקיע יכול למצוא קרן נאמנות המתאימה לצרכי ההשקעה שלו.

"הסכם קרן" הוא מסמך משפטי שמכוחו מוקמת קרן נאמנות. הסכם הקרן נערך בין מנהל הקרן לבין נאמן הקרן וכלולים בו, בין היתר, הנושאים הבאים: שם קרן הנאמנות, שם הנאמן, שם מנהל הקרן, עיקר מדיניות ההשקעות של הקרן ודרכי שינויה, הדרך לשינוי הסכם הקרן, תקרת שכר מנהל הקרן ושכר הנאמן, תקרת שיעור ההוספה, סוג הקרן ותקופת כהונתו של הנאמן. הסכם הקרן הינו מסמך פומבי אשר מפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א).

הפיקוח על תחום קרנות הנאמנות מבוצע על ידי הרשות לניירות ערך. ובנוסף, לכל קרן נאמנות יש נאמן המפקח על פעילותה.

קרנות נאמנות מנוהלות על ידי מנהלי קרנות שהם גוף מקצועי שעיסוקו הבלעדי הינו ניהול קרנות נאמנות.

ניהול ההשקעות מתבצע על ידי צוות מקצועי המורכב ממנהלי השקעות, אנליסטים ומחלקת מחקר. מנהל הקרן מקבל מהנאמן ייפוי כוח לנהל את נכסי הקרן .

נאמן הקרן הינו חברה המחזיקה בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות והמפקחת שפעולות מנהל הקרן הן בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-­1994, הסכם הקרן ותשקיפה.

קרן מחקה הינה קרן נאמנות פתוחה או סגורה שייעודה הוא לנסות להשיג את התוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר נכס המעקב (מדד או סחורה).

מבחינה משפטית חשוב לציין כי קרן מחקה פתוחה או סגורה הינה קרן נאמנות לכל דבר ועניין ומפוקחת ע"י הרשות לניירות ערך וע"י הנאמן. אולם, בשונה מקרן נאמנות מסורתית בה שואף מנהל הקרן להשיג תשואה טובה יותר מנכס הייחוס, המטרה בקרן מחקה פתוחה או סגורה היא כשמה: לחקות את התשואה של מדד או סחורה.

קרן סל היא קרן מחקה סגורה אשר יחידותיה נסחרות בבורסה. על אף שיפעל עושה שוק ביחידות הקרן, להערכתנו יחידות הקרן יסחרו בבורסה במחיר שאינו זהה לשווי היחידה (NAV) של הקרן, או כי לא יהיו בכל עת קונים או מוכרים בבורסה במחירים התואמים את שווי היחידה של הקרן או בכמות המבוקשת. עובדה זו עשויה להביא לקיומו של הפרש חיובי או שלילי בין שווי היחידה ומחירה וכן גורמת לכך שהיכולת לרכוש ולמכור את יחידות הקרן תלויה בסחירות היחידות בבורסה.

שמה של קרן מחקה פתוחה של מגדל תכלול את המילים MTF מחקה
שמה של קרן סל של מגדל תכלול את המילים MTF סל

 

MTF – קרנות מחקות פתוחות MTF – קרנות סל
מסחר לפי שער אחיד בסוף היום (NAV) באופן רציף ולפי שער אחיד בסוף היום
ציטוטים רק ללקוח מוסדי המנהל כספי אחרים המוגדר בתקנות ורק לעסקה ב-500 אלף ₪ ומעלה
פעילות ביום א' בקרנות חו"ל לא יתקיים מסחר בקרן סחירה בבורסה, אך ללא חובת עשיית שוק
מנגנון התחייבות Best Effort
החזרי ד"נ למוסדיים ניתן לתת החזרי דמי ניהול למוסדיים ע"פ כללים מסוימים ועד גובה דמי הניהול הקבועים בלבד
הכנסות נוספות (השאלות, ריביות, דיבידנד, קופונים) שייך במלואו לבעלי היחידות בקרנות
דמי ניהול משתנים (רצועת ביטחון) ניתן לקבוע דמי ניהול משתנים (רצועת בטחון) בטווח של עד 0.1%\0.2%\0.3% – בהתאם לסוג הקרן ועל פי שיקול דעתו של מנהל הקרן

ניתן לרכוש ולמכור יחידות קרן נאמנות פתוחה בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך עד השעה היעודה של כל קרן, באתר האינטרנט של כל הבנקים וחברי בורסה שאינם בנקים או על ידי פניה ליועץ ההשקעות של הבנק, המייעץ בהתאם למידע עדכני על כל קרנות הנאמנות המוצעות בשוק ובהתחשב בצרכיו האישיים של המשקיע.

ניתן לרכוש ולמכור יחידות קרן סל בשתי דרכים: האחת, במסגרת המסחר בבורסה במהלך היום (בדומה לרכישה ומכירה של ני"ע בבורסה), והשנייה בדומה לקרן נאמנות פתוחה, בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך עד השעה היעודה של כל קרן, באתר האינטרנט של כל הבנקים וחברי בורסה שאינם בנקים או על ידי פניה ליועץ ההשקעות של הבנק.

בקניה או מכירה של יחידות קרן סל בדרך דומה לקרן נאמנות פתוחה, כלומר לא במהלך המסחר בבורסה, תיגבה עמלת יצירה/פדיון בשיעור של 0.1%, 0.2% או 0.3% בהתאם לסוג הקרן ואשר תשולם לקרן. (ההתייחסות הינה לעלויות הקשורות למנהל הקרן בלבד ולא לעלויות נוספות שאינן תלויות במנהל הקרן).

שכרו של מנהל הקרן נקרא גם "דמי ניהול קבועים" – שכר מנהל הקרן שאינו תלוי בתשואת הקרן.  ושכרו של הנאמן נקרא "דמי נאמן". הם מחושבים כאחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן ומנוכים מידי יום מנכסי הקרן.

שיעור שכר מנהל הקרן ושכר הנאמן נקבעים בהסכם הקרן ובתשקיף, על השינויים בהם  מתפרסם דיווח מיידי ניתן להעלות את דמי הניהול של מנהל הקרן (דמי ניהול קבועים ומשתנים) רק בתחילת שנה קלנדרית.

מנהל קרן יכול לגבות בנוסף לרכיב דמי ניהול קבועים גם רכיב דמי ניהול משתנים, הנגזר מתשואת הקרן ומהפרש בין תשואת הקרן לתשואת נכס המעקב שלה בתקופת החישוב.

רכיב דמי ניהול משתנים הינו מנגנון סימטרי שכולל רכיב של דמי ניהול חיוביים והן רכיב של דמי ניהול שליליים:

 • דמי ניהול חיוביים – סכום ששיעורו מהשווי הנקי של נכסי הקרן זהה לשיעור דמי הניהול המשתנים שאותם פרסם מנהל הקרן, שישולם למנהל הקרן במקרה שתשואת הקרן גבוהה מתשואת נכס המעקב.
 • דמי ניהול שליליים – סכום ששיעורו מהשווי הנקי של נכסי הקרן זהה לשיעור דמי הניהול המשתנים שאותם פרסם מנהל הקרן, שישולם לקרן במקרה שתשואת הקרן נמוכה מתשואת נכס המעקב.

ניתן להעלות את דמי הניהול של מנהל הקרן (דמי ניהול קבועים ומשתנים) רק בתחילת שנה קלנדרית.

בהתאם להוראות הדין, על מנהל הקרן חובה לדווח במגנ"א – אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il) על פרטים מאפיינים ופעילות שוטפת של קרנות שבניהולו ושינויים בהם (כגון: שינוי שם הקרן, סווג הקרן, מיזוג קרנות, פירוק קרן, שינוי מדיניות השקעות, שינוי שכר מנהל, ועוד).

בהתאם להוראות הדין, על מנהל הקרן לפרסם במגנ"א, אחת לשנה, לכל הפחות:

 • דו"ח שנתי לקרן נאמנות מסוימת שבניהולו
 • תשקיף עיקרי המשותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן, בו נכלל, בין היתר, מידע נוסף על המידע הנכלל בדוח השנתי של הקרנות, פרק הצעת יחידות על פיו יוצעו לציבור יחידות של כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן ואשר מנויות באותו פרק, מידע אודות מנהל הקרן ואודות הנאמן, מידע אודות מדיניות בחירת השקעות ואופן ניהולן ועוד.

זוהי קרן נאמנות קצרת טווח (משך החיים הממוצע של התיק מוגבל למקסימום 90 ימים) ברמת סיכון נמוכה, המהווה בתנאים מסוימים תחליף ראוי לפיקדונות בבנקים בעיקר בזכות היתרונות לגודל ומאפייני ההשקעה שלה.

הקרנות הכספיות מחויבות להשקעה באגרות חוב בדירוג גבוה (ממשלתיות, חברות ותעודות חוב) ובפיקדונות.

שיעור האחזקה בתעודות חוב לא יעלה על שיעור של 25% מנכסי הקרן.

 • עלויות – דמי ניהול אטרקטיביים, ללא דמי משמרת בבנק.
 • סולידיות – קרנות הנאמנות הכספיות סולידיות במיוחד. אפיקי ההשקעה הם אג"ח קצר מועד ופיקדונות הבנקים. בגלל האופי הסולידי של קרנות אלה הן יכולות להוות מכשיר תחרותי עבור פיקדונות בבנקים.
 • נזילות – השקעה בקרן כספית נזילה יותר מהשקעה בפיקדון. בעוד שבפיקדון הכסף סגור בד"כ לתקופה מסוימת, הרי שבקרנות הכסף נזיל בכל יום מסחר.
 • מיסוי – המס החל על קרנות כספיות שקליות הוא 25% על הרווחים הריאליים (רווחים בניכוי השפעת השינויים במדד המחירים לצרכן), בניגוד לפיקדונות שקליים שהמס עליהם (בשיעור 15%) הוא על הרווח נומינלי. בנוסף, במימוש השקעה בקרנות נאמנות ניתן לבצע קיזוז בגין הפסדי הון ממימוש ניירות ערך(*)
(*) אין באמור להוות תחליף לייעוץ מס מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, בנושאי מס יש להיוועץ עם רו”ח או יועץ מס.

נכסי אגד חוץ הינם, בין היתר, יחידות של קרנות חוץ פתוחות, פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים. אופי ניהול ההשקעה באגד חוץ מאפשר דינמיות בבחירת יחידות של קרנות חוץ פתוחות של מגוון בתי השקעות ובנקים בחו"ל, אשר, להערכת מנהל ההשקעות של האגד, הן המתאימות ביותר להשקעה באותה נקודת זמן.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)