גילוי נאות

מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ (להלן – "מנהל התיקים"), מתכבדת להודיעך כדלקמן:

  1. מנהל התיקים עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינו עוסק בייעוץ השקעות. מנהל התיקים הוא תאגיד קשור לגופים המוסדיים הבאים: מגדל קרנות נאמנות בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, וכמו כן הוא תאגיד קשור לתאגידים אלו: מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ, מגדל הנפקות בע"מ, מגדל עשיית שוק בע"מ, טאואר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, פידר 3 מגדל שוקי הון בע"מ ואם.סי.אם אגד קרנות אלטרנטיביות בע"מ (כל אחד מהגופים המנויים בסעיף זה, יכונה להלן – "התאגיד הקשור", וביחד – "התאגידים הקשורים").
  2. מנהל התיקים הוא בעל זיקה לנכסים המפורטים להלן, שכן מנהל התיקים ו/או מי מהתאגידים הקשורים לו אשר מנהל התיקים מצוי בקשרי שליטה עמם, עשויים לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים המפורטים להלן או בקשר עם המשך החזקתם, שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכסים הללו, ובכלל זה לטובת הנאה מן הגופים הנוספים הנזכרים בסעיף זה:

      2.1 נכסים פיננסיים

  • קרנות נאמנות המונפקות על ידי מגדל קרנות נאמנות בע"מ, ובהן גם קרנות סל, אשר מגדל עשיית שוק בע"מ משמשת בהן כעושה שוק.
  • קרנות השתלמות המנוהלות על ידי קבוצת מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ו/או יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.
  •  נכסים פיננסיים אחרים שאינם בבעלותם ו/או בניהולם של תאגידים מקבוצת מגדל, ואשר תאגידים קשורים לחברה זכאים בגינם לעמלה ו/או לטובת הנאה, שלא מהרוכש או המחזיק בהם: Fuchs Asset Management S.A., Arctic Asset Management AS, Sculptor Credit Opportunities Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCCO Overseas Fund, Sculptor Institutional Income Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Capital IV LP, the general partner of the SCRE4 Fund, Sculptor Capital LP, the investment manager of the SCCO Overseas Fund, SCMF Overseas Fund and SCEN Overseas Fund, Sculptor Loan Management LP, the investment manager of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Advisors LP, the investment manager of the SCRE4 Fund , ותאגידים קשורים להם.

מנהל התיקים עשוי להעדיף את הנכסים הפיננסיים המוזכרים בסעיף 2.1 זה, על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסים הפיננסיים האמורים.

 

     2.2  נכסים אחרים

נכסים בבעלות ו/או בניהול התאגידים הקשורים

• מ.ש.ה פידר אלקטרה 3, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר השותף הכללי שלה הינו תאגיד בבעלות ובשליטה מלאה (לרבות באמצעות תאגידים נוספים) של מגדל שוקי הון קרנות השקעה בע"מ.
• מ.ש.ה פידר אלקטרה 4, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר השותף הכללי שלה הינו תאגיד בבעלות ובשליטה מלאה (לרבות באמצעות תאגידים נוספים) של מגדל שוקי הון קרנות השקעה בע"מ.
• מ.ש.ה פידר אלקטרה הוספיטליטי 1, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר השותף הכללי שלה הינו תאגיד בבעלות ובשליטה מלאה (לרבות באמצעות תאגידים נוספים) של מגדל שוקי הון קרנות השקעה בע"מ.
• פוקסטרוט אם. סי. אם, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר בה משמשת אם.סי.אם אגד קרנות אלטרנטיביות בע"מ, כשותף הכללי (באמצעות תאגידים בשליטתה ובבעלותה המלאים).

נכסים אחרים שאינם בבעלותם ו/או בניהולם של תאגידים מקבוצת מגדל, ואשר תאגידים קשורים לחברה זכאים בגינם לעמלה ו/או לטובת הנאה, שלא מהרוכש או המחזיק בהם:

• American Landmark Electra Multifamily Investments Fund III, L.P.
• Electra America Principal Hospitality, L.P
• Electra America Hospitality Feeder 2, L.P
• LEMIF IV-A, L.P.
• Pagaya Auto Loans Manager, LP.
• הלמן-אלדובי איי2פ1, שותפות מוגבלת ישראלית.

  1. כמו כן, טאוואר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, עשויה לשווק קרנות השתלמות המנוהלות על ידי התאגידים הקשורים, מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ו/או יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ וכן על ידי גופים אחרים, אשר אינם נמנים על קבוצת התאגידים אליה משתייך מנהל התיקים.
  2. בנוסף לאמור לעיל, מגדל הנפקות בע"מ משמשת כמפיץ בהנפקות, ולא מן הנמנע שיהיה ניגוד עניינים בין עניינו של הלקוח לבין עניינו של מנהל התיקים ו/או החברה האמורה.

       לרשימת הנכסים הפיננסיים המונפקים על ידי מי מהתאגידים הקשורים, ואשר יש למנהל התיקים זיקה אליהם כאמור לעיל, ראו בקישורים להלן:

לרשימת הנכסים הפיננסיים אשר למנהל התיקים יש זיקה אליהם כאמור לעיל ושאינם מונפקים על ידי מי מהתאגידים הקשורים נא ללחוץ כאן >>

 

גילוי נאות בקשר לקרנות השקעה אלטרנטיביות

מנהל התיקים הינו תאגיד קשור לקרנות השקעה אלטרנטיביות המונפקות ו/או מנוהלות ו/או משווקות ו/או מופצות על-ידי תאגידים בשליטת מגדל שוקי הון (1965) בע"מ, שהינה בעלת השליטה במנהל התיקים (להלן: "מגדל שוקי הון" ו- "קרנות ההשקעה", בהתאמה).

קרנות השקעה אלטרנטיביות (להלן: "הקרן" או "הקרנות") מאוגדות בדרך כלל במסגרת של שותפות מוגבלת בישראל או בחו"ל, המנוהלת בידי מנהל קרן שהינו תאגיד המשמש כשותף הכללי של הקרן. שם הקרן והשותף הכללי בה מפורטים במסמכי ההשקעה המחייבים של הקרן. כבכל קרן השקעה אלטרנטיביות, מנהל הקרן (השותף הכללי) זכאי לדמי ניהול, דמי הצלחה, עמלות והחזרי הוצאות שונים כמפורט במסמכי הקרן המחייבים. כמו כן, גופים העוסקים בשיווק או הפצה של קרנות השקעה אלטרנטיביות זכאים לעמלות ו/או החזרי הוצאות מן המנפיק ו/או השותף הכללי ו/או מנהל הקרן של קרנות השקעה אלו. לפיכך, בכל הנוגע לקרנות השקעה אלטרנטיביות אשר תאגיד הקשור למנהל התיקים הינו השותף הכללי בהן ו/או משמש כמשווק ו/או מפיץ של אותן קרנות,  נחשבת ההשקעה בקרנות אלה, כעסקה בניגוד עניינים בכל הנוגע למנהל התיקים.

ההשקעה בקרן אפשרית לסוגי משקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות הערך, התשכ"ח-1968 ("משקיעים מתוחכמים") וכן למספר מוגבל של משקיעים ו/או ניצעים שאינם משקיעים מתוחכמים, בכפוף להוראות החוק.

ההשקעה בקרן אינה נזילה לתקופות כמוגדר במסמכי הקרן, ועשויה אף להיות לא נזילה למשך כל חיי הקרן – דהיינו אין אפשרות למשוך חזרה את כספי ההשקעה במהלך תקופה זו. משך חיי הקרן, לרבות אפשרות הארכתה, מוגדרים במסמכי ההשקעה המחייבים של הקרן.

כמו כן ההשקעה בקרנות אלטרנטיביות בכלל, ובקרנות ההשקעה בפרט, נחשבת עסקה בסיכון מיוחד, בהיותה כוללת סיכונים, השונים במהותם מאלו הקיימים בהשקעה בשוק ההון.

בקרן השקעה אלטרנטיבית המשקיעה בנכסי נדל"ן, ניתן לציין למשל, את גורמי הסיכון הבאים כדוגמא לסיכונים אפשריים הגלומים בהשקעה: עליית הריבית, אינפלציה, מיתון, סיכוני מטבע לרבות שינויי שער מטבע באופן שעלול לשנות את תוצאות ההשקעה, שינוי בתנאי המימון וחשיפה להתניות פיננסיות, חשיפה לסיכונים בבחירת נכסי ההשקעות, חשיפה לסיכונים בתהליך ההשבחה של נכסי נדל"ן, חוסר נזילות שוק בעת מכירת הנכסים, תלות בצוות הניהולי ואירועי איש מפתח, שינויים דמוגרפיים באזור הפעילות, מגבלות רגולטוריות, שינויים גיאופוליטיים, מגפות (קורונה) ואסונות טבע, הסכמים כלכליים- כגון ברקזיט, הסכם סחר עם ארה"ב, הסכמי פליטות 2CO, תעשיית רכב וכד', הגירה (כולל הגירה חוזרת לארצות המוצא) ומגמות תוך מדינתיות, מגבלות חוקיות על רכישה, מכירה, השכרת נכסי נדל"ן ועל גובה שכר הדירה, חשיפה לתקינות קשרי עבודה עם בנקים מקומיים, ברוקרים, חברות ניהול נכסים ונותני שירותים, חשיפה לבחירת מיקרו לוקיישנים מתאימים, חשיפה לסיכונים ברכישה, חשיפה לאי תשלום שכר דירה בנכסי נדל"ן מניב, חשיפה להתניות פיננסיות, חשיפה לחוסר נזילות שוק בעת מכירת נכסי הקרן, ממשל תאגידי, סיכונים משפטיים לרבות סיכונים הקשורים באשראי שישמש לרכישת נכסים, רישום ומימוש שעבודים, עיקולים וזכויות צד שלישי, רישום במרשמי המקרקעין, אי יכולת לאכוף זכויות משפטיות של הקרן או המשקיעים בקשר עם השקעה הנעשית בחו"ל, חשיפה לאירועי מס ולתשלומי מיסים בארץ ובחו"ל ובכלל זה ניכוי מס במקור, לרבות בחלוקות, במימוש נכסים, ברישום יחידות הקרן למסחר ככל ויבוצע רישום כאמור וכיו"ב, וכן כל אירוע בקרן בגינו מסיבה כלשהי לא יחולקו כספי ההשקעה למשקיעים.

בקרן השקעה אלטרנטיבית המשקיעה באשראי צרכני בארה"ב, ניתן לציין למשל, את גורמי הסיכון הבאים כדוגמא לסיכונים אפשריים הגלומים בהשקעה: שינויים רגולטוריים ושינויים בדין, ציות להוראות הדין האמריקאי, סיכונים תפעוליים, סיכונים הנובעים מתרמית, הונאה או הפרת חובות שבדין, תלות במספר מצומצם של פלטפורמות, מגבלה על היקף הפעילות, היעדר מעמד משפטי ישיר מול הלווים, ההלוואות אינן מובטחות בבטוחות, קשיי גביה ותלות בנותני שירותי הגביה, קשיים ביישום אסטרטגיית ההשקעה, פדיון כספי ההשקעה תלוי ביכולת השותפות לממש הלוואות שנרכשו על ידיה – נזילות, בדיקת הלווים נעשית על ידי צד שלישי, חדלות פירעון של הפלטפורמות ומידת איתנותן הפיננסית, שיפוי הפלטפורמות, תלות בבנקים המספקים שירותי העמדת הלוואות לחלק מן הפלטפורמות, שינוי תנאי ההלוואות במהלך חיי ההלוואה, שירות החובות, סיכוני סייבר, השפעת הכלכלה העולמית והמקומית על שוק האשראי בכלל ושוק הלוואות ה – P2P (רכישת הלוואות למטרת השקעה והשאת תשואה באמצעות רכישת הלוואות עמית לעמית), צריכת אשראי ויכולת פירעון הלוואות, שינויים בסביבת הריבית הגלובלית, משברי נזילות אפשריים, , וכן כל אירוע בקרן בגינו מסיבה כלשהי לא יחולקו כספי ההשקעה למשקיעים.

עם זאת מובהר בזאת, כי אין לראות ברשימה הנ"ל כממצה את כלל הסיכונים הגלומים בהשקעות הנ"ל, שאותם על המשקיע לשקול לפני ההשקעה בקרן. ההשקעה בקרן אינה מתאימה לכל אחד, ומסירת המידע על הקרן ומתן האפשרות להשקיע מיועדים אך ורק למשקיע שיש ביכולתו לבדוק ולהבין בעצמו את כלל הסיכונים החלים על ההשקעה בקרן, ולרבות אלו המפורטים (ככל שמפורטים), במסמכים המשפטיים המחייבים בקשר לקרן.

החברות בקבוצת מגדל שוקי הון וגופים קשורים להם, וכן הקרנות ו/או השותפים הכלליים בהן, לרבות עובדיהם, מנהליהם ומי מטעמם, אינם מתחייבים להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת, או כי ההשקעה בקרן תניב תשואה מסוימת, והם לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או נזק ו/או אובדן רווחים שיגרם בקשר עם ההשקעה בקרן ו/או המידע הנמסר לגביה. המידע המחייב בקשר לקרן הוא אך ורק המידע המובא במסמכים המשפטיים המחייבים בקשר אליה, לרבות מסמכי ההתאגדות של השותפות המוגבלת של הקרן, הסכם השותפות המוגבלת, הסכמי ההצטרפות לקרן, תשקיף הקרן (ככל וקיים) וכיו"ב (להלן יחדיו: "מסמכי הקרן"), ובמקרה של סתירה בין האמור בהם לבין המידע שיימסר במהלך תהליך בחינת ההצטרפות כמשקיע לקרן – יגברו הוראות מסמכי הקרן.

הקרנות וההשקעה בהן אינן מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך ו/או על ידי גופים המפוקחים על-ידה. כן יובהר, כי השותף הכללי בקרנות ו/או תאגידים קשורים לו ו/או איזה מבין התאגידים האחרים בקבוצת מגדל שוקי הון הרלוונטיות לקרנות ההשקעה  ו/או להפצתן, שאינם מגדל ניהול תיקים– לרבות עובדיהם וכל הפועלים בשמם – אינם בעלי רישיון לפי חוק הייעוץ ואינם מבוטחים בביטוח כנדרש מבעל רישיון על פי חוק הייעוץ. כמו כן הקמת הקרנות  וניהולן מצריכה ליווי של גורמים מקצועיים שונים כגון משרדי עורכי דין, רואי החשבון, נאמן או אדמיניסטרטור, צוות ניהול ונותני שירות נוספים – וככל שפרטיהם יובאו במסמכי הקרנות ו/או בחומרים הנוגעים לקרנות – הדבר הינו לשם הידיעה בלבד ואין בכך משום מצג ו/או התחייבות בדבר מתן פיקוח בידי גופים אלו על ניהול הקרנות, ותפקידם יהיה אך ורק כמפורט במסמכי הקרנות המחייבים.

 

 

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)