גילוי נאות

מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ (להלן – "מנהל התיקים") עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות. מנהל התיקים הוא תאגיד קשור לגופים המוסדיים הבאים: מגדל קרנות נאמנות בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, וכמו כן הוא תאגיד קשור למגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ ומגדל עשיית שוק בע"מ (כל הגופים המנויים בפסקה זו, יכונו להלן, ביחד – "התאגידים הקשורים").
מנהל התיקים הוא בעל זיקה לנכסים פיננסיים המנוהלים ו/או מוצאים ו/או משווקים על ידי מי מהתאגידים הקשורים , ובכלל זה קרנות נאמנות המונפקות על ידי מגדל קרנות נאמנות בע"מ, ובהן גם קרנות סל, אשר מגדל עשיית שוק בע"מ משמשת בהן כעושה שוק. כן, מנהל התיקים בעל זיקה לנכסים פיננסיים המנוהלים ו/או מוצאים ו/או משווקים על ידי גופים נוספים כדלקמן:NOVACAP Asset Management S.A.,ARCTIC Asset Management AS, Sculptor Credit Opportunities Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCCO Overseas Fund, Sculptor Institutional Income Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Capital IV LP, the general partner of the SCRE4 Fund, Sculptor Capital LP, the investment manager of the SCCO Overseas Fund, SCMF Overseas Fund and SCEN Overseas Fund, Sculptor Loan Management LP, the investment manager of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Advisors LP, the investment manager of the SCRE4 Fund, ותאגידים קשורים להם (להלן, ביחד – "הנכסים הפיננסיים"), שכן מנהל התיקים ו/או מי מהתאגידים הקשורים לו אשר מנהל התיקים מצוי בקשרי שליטה עמם, עשויים לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם, שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכסים הפיננסיים, ובכלל זה לטובת הנאה מן הגופים הנוספים הנזכרים בסעיף זה; מנהל התיקים עשוי להעדיף את הנכסים הפיננסיים האמורים, על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסים הפיננסיים האמורים.

לרשימת הנכסים הפיננסיים המונפקים על ידי מי מהתאגידים הקשורים, ואשר יש למנהל התיקים זיקה אליהם כאמור לעיל, ראו בקישורים להלן:

לרשימת הנכסים הפיננסיים אשר למנהל התיקים יש זיקה אליהם כאמור לעיל ושאינם מונפקים על ידי מי מהתאגידים הקשורים נא ללחוץ כאן >>

כמו כן לבעלת השליטה במנהל התיקים זיקה לקרנות השתלמות המנוהלות על ידי קבוצת מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ו/או יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ. קרנות ההשתלמות אינן משווקות ו/או מנוהלות על ידי מנהל התיקים ו/או מי מחברות קבוצת מגדל שוקי הון שאליה משתייך מנהל התיקים.
בנוסף לאמור לעיל, מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ משמשת כמפיץ בהנפקות, ולא מן הנמנע שיהיה ניגוד עניינים בין עניינו של הלקוח לבין עניינו של מנהל התיקים ו/או החברה האמורה.

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)