MTF – Migdal Tracking Funds
מובילים את תחום הקרנות המחקות הפתוחות בישראל

מגדל קרנות נאמנות מובילה את תחום הקרנות המחקות הפתוחות, בהיקף הנכסים המנוהלים ובמספר הקרנות. החברה שמה לעצמה כמטרה להמשיך ולהיות פורצת דרך בתחום ההשקעה הפאסיבית בישראל. באמצעות דסק ייעודי המתמחה בניהול מדדים, החברה מנהלת קרנות מחקות פתוחות על מגוון רחב של מדדי מניות ומדדי אגרות חוב, בארץ ובעולם. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים להשגת יכולת מעקב מדויקת וביצירת מגוון מוצרים רחב וחדשני, שייתן מענה למשקיעים בהתאם לדרישות השוק המשתנות.

 

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ-מט"ח

דולר מקומי

אג"ח בארץ - חברות והמרה

חברות והמרה אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3 5129069
MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי 5123369 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי
MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד 5123344 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד
MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד 5123278 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד
MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי 5123260 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי

חברות והמרה בסיכון גבוה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) (!) אינדקס HY-BBB 5123351 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) (!) אינדקס HY-BBB

תל בונד-אחר

תל בונד מאגר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (0A) תל בונד מאגר‎ 5119151 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (0A) תל בונד מאגר‎

אג"ח תל בונד משולבת

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני צמוד (70%) קונצרני שקלי (30%) חודשי 5117890 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני צמוד (70%) קונצרני שקלי (30%) חודשי

תל בונד צמוד מדד

תל בונד 20

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד 20 5123039 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד 20

תל בונד 60

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד 60 5122262 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד 60

תל בונד צמודות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5123518 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות

תל בונד תשואות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד תשואות 5122635 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד תשואות

תל בונד 40

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד 40 5112404 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד 40

תל בונד צמודות יתר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר 5116918 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר

תל בונד צמוד מדד- אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 0-3 5125984 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 0-3
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5-15 5125349 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5-15
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 3-5 5125356 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 3-5

תל בונד צמודות בנקים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות בנקים 5117817 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות בנקים

תל בונד שקלי

תל בונד שקלי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 5127709 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד שקלי

תל בונד שקלי אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 5127907
MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 5-15 5125364 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 5-15
MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 0-3‏ 5125372 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 0-3‏
MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 3-5 5125331 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 3-5

תל בונד ריבית משתנה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד ריבית משתנה 5116330 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד ריבית משתנה

תל בונד תשואות שקל

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד תשואות שקל 5122320 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד תשואות שקל

אג"ח בארץ - כללי

אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

אג"ח כללי בארץ – חשיפה מירבית מעל 30% מניות

אג"ח בארץ - מדינה

אג"ח מדינה כללי

אג"ח מדינה צמוד מדד

צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 5121686 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים

צמודות מדד – ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 5117866 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות

אג"ח מדינה שקליות

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
‏MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5123393 לפרטים נוספים ‏MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 5122973 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים

מק"מ

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) מק"מ 5112685 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) מק"מ

שקליות ריבית משתנה ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 5112461 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות

אג"ח ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (0A) אג"ח ממשלתיות 5116181 לפרטים נוספים MTF מחקה (0A) אג"ח ממשלתיות

אג"ח מדינה משולבת - עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (2A) משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי 5119623 לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי

אג"ח מדינה משולבת - ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי 5122841 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי

אג"ח בארץ - שקליות

אג"ח שקליות בלבד

אג"ח שקליות כללי - ללא מניות

אג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות

אג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות.

אג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות

אג"ח בחו"ל

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (0D)י S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year 5128038 לפרטים נוספים MTF מחקה (0D)י S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
MTF מחקה (S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0D 5127667 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0D

אג"ח חשופת דולר

אג"ח חשופת מט"ח

אג"ח מוגנת מט"ח

אג"ח נקובת מט"ח

אג"ח מנוטרלת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0A מנוטרלת מט"ח 5121207 לפרטים נוספים MTF מחקה (iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0A מנוטרלת מט"ח

אג"ח חשופת דולר- IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D 5121215 לפרטים נוספים MTF מחקה (iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D

אג"ח חשופת דולר - מדד אחר

אגד קרנות

אגד חוץ

ממונפות ואסטרטגיות

ממונפות אחר

ממונפות בסיכון גבוה

מניות בארץ

מדד מניות

מניות כללי

ת"א 35.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) ת"א 35 5109897 לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א 35

ת"א SME60

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) ת"א SME60 5118997 לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א SME60

ת"א צמיחה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה 5123641 לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה

ת"א 125.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) ת"א 125 5109889 לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א 125

מניות לפי ענפים

מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) ת"א סקטור-באלאנס 5127428 לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א סקטור-באלאנס
MTF מחקה‏ (4A) ת"א SME150 5124714 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (4A) ת"א SME150

מניות בארץ משולבת

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי 5122288 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי

מניות בחו"ל

לפי ענפים

מניות גאוגרפי

מניות כללי בחו"ל

מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (MSCI World (4D* 5122569 לפרטים נוספים MTF מחקה (MSCI World (4D*

מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח

ענפים אחרים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (Indxx Global Medical Devices (4D מנוטרלת דולר 5128020 לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Global Medical Devices (4D מנוטרלת דולר
MTF מחקה (Indxx USA Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח 5127592 לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx USA Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה (Bluestar Blockchain Technology (4B מנוטרלת דולר 5127436 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Blockchain Technology (4B מנוטרלת דולר
MTF מחקה (Bluestar Autonomous Driving (4B מנוטרלת דולר 5127451 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Autonomous Driving (4B מנוטרלת דולר
MTF מחקה (Bluestar Artificial Intelligence (4B מנוטרלת דולר 5127378 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Artificial Intelligence (4B מנוטרלת דולר
MTF מחקה (Bluestar Robotics (4B מנוטרלת דולר 5127162 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Robotics (4B מנוטרלת דולר
MTF מחקה (Bluestar Fintech (4B מנוטרלת דולר 5125703 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Fintech (4B מנוטרלת דולר
MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4A מנוטרלת מט"ח 5125430 לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4A מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח 5123567 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח

ארה"ב- מניות Technology

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח 5125760 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח

אירופה- מניות Banks

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (STOXX Europe 600 Banks (4A מנוטרלת מט"ח 5121264 לפרטים נוספים MTF מחקה (STOXX Europe 600 Banks (4A מנוטרלת מט"ח

מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח.

אירופה גרמניה- DAX 30.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (DAX 30 (4A מנוטרלת מט"ח 5127659 לפרטים נוספים MTF מחקה (DAX 30 (4A מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה (DAX 30 (4D 5127642 לפרטים נוספים MTF מחקה (DAX 30 (4D

חו"ל גיאוגרפי אחר- אוסטרליה- S&P/ASX 200

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (S&P/ASX 200 (4D 5124128 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P/ASX 200 (4D

אסיה- מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (Bluestar China Internet Software (4D 5128459 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar China Internet Software (4D
MTF מחקה (Bluestar Asia Technology (4D 5128467 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Asia Technology (4D

ארה"ב - מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (Russell 1000 Value (4D 5124722 לפרטים נוספים MTF מחקה (Russell 1000 Value (4D
MTF מחקה (Russell 1000 Growth (4D 5124730 לפרטים נוספים MTF מחקה (Russell 1000 Growth (4D

ארה"ב - S&P 500.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (S&P 500 (4D 5122627 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 (4D
MTF מחקה‏ (S&P 500 Dividend Aristocrats (4D 5122924 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (S&P 500 Dividend Aristocrats (4D

אירופה כללי - STOXX EUROPE 600

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4D 5121843 לפרטים נוספים MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4D

מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח.

ארה"ב- מניות Regional Banks

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (Indxx USA Regional Banking (4D 5125083 לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx USA Regional Banking (4D

ענפים אחרים.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (Bluestar Fintech (4D 5127410 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Fintech (4D
MTF מחקה (Bluestar Robotics (4D 5127444 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Robotics (4D
MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4D 5127402 לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4D
MTF מחקה (Indxx Global Aerospace & Defense (4D 5125752 לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Global Aerospace & Defense (4D

ענפים אחרים.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (Indxx Global E-Commerce (4D 5129267
MTF מחקה (Bluestar E-Games (4D 5128624

מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח

ארה"ב - S&P 500

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח 5125869 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה (S&P 500 Low Volatility High Dividend (4A מנוטרלת מט"ח 5123575 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Low Volatility High Dividend (4A מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4A מנוטרלת מט"ח 5123443 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4A מנוטרלת מט"ח

אירופה כללי- STOXX EUROPE 600

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח 5122163 לפרטים נוספים MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח

מניות בחו"ל משולבת

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) משולבת DAX 30י (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5121983 לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) משולבת DAX 30י (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מניות לפי ענפים בחו"ל

קרן כספית

כספית מט"חית

כספית שקלית

גמישות

גמישות

אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 5124870 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

מק"מ

גיאוגרפי

אג"ח בארץ משולבת - כללי

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל (10%) חודשי 5115134 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל (10%) חודשי
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5121967 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5118450 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 20% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5119615 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי 5115274 לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

אג"ח כללי בארץ משולבת- ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני (50%) ממשלתי (50%) חודשי 5118989 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני (50%) ממשלתי (50%) חודשי
MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי 5121413 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי
MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי 5121405 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי
MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) קונצרני (50%) חודשי 5121561 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) קונצרני (50%) חודשי
MTF מחקה‏ (00) משולבת מק"מ (60%) קונצרני שקלי (40%) חודשי 5121421 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) משולבת מק"מ (60%) קונצרני שקלי (40%) חודשי
MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי 5117080 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 30% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (3B) משולבת אג"ח ישראל (70%) מניות (30%) חודשי 5122155 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (3B) משולבת אג"ח ישראל (70%) מניות (30%) חודשי
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי 5121504 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

* למידע אודות אחזקות מדד  MSCI World >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)