MTF – Migdal Tracking Funds
מובילים את תחום הקרנות המחקות בישראל

מגדל קרנות נאמנות מובילה את תחום הקרנות המחקות מדדים, בהיקף הנכסים המנוהלים ובמספר הקרנות. החברה שמה לעצמה כמטרה להמשיך להוביל ולהיות פורצת דרך בתחום ההשקעה הפאסיבית בישראל. באמצעות דסק ייעודי המתמחה בניהול מדדים, החברה מנהלת למעלה מ-100 קרנות מחקות על מגוון רחב של מדדי מניות ומדדי אגרות חוב, בארץ ובעולם. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים ביכולת מעקב מדויקת וביצירת מגוון מוצרים רחב וחדשני, שייתן מענה למשקיעים בהתאם לדרישות השוק המשתנות.

 

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ-מט"ח

דולר מקומי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

אג"ח בארץ - חברות והמרה

חברות והמרה אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF י(00) אינדקס קונצרני חב' נדל"ן זרות 5124771

חברות והמרה בסיכון גבוה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00)(!) אינדקס HY-BBB 5123351 לפרטים נוספים MTFי (00)(!) אינדקס HY-BBB

תל בונד-אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (0A) תל בונד – מאגר סד-2 5122759 לפרטים נוספים MTFי (0A) תל בונד – מאגר סד-2
MTFי (0A) תל בונד מאגר ‎ ‎סד-1‏ 5119151 לפרטים נוספים MTFי (0A) תל בונד מאגר ‎ ‎סד-1‏
MTFי (00) קונצרני 2-5 שנים 5117890 לפרטים נוספים MTFי (00) קונצרני 2-5 שנים

תל בונד צמוד מדד

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) תל בונד – צמודות 0-3 5125984
MTFי (00) תל בונד-צמודות 5-15 5125349
MTFי (00) תל בונד-צמודות 3-5 5125356ׁ
MTF (00) תל בונד-צמודות סד-2 5123518 לפרטים נוספים MTF (00) תל בונד-צמודות סד-2
MTF (00) אינדקס צמוד A 5123344 לפרטים נוספים MTF (00) אינדקס צמוד A
MTF (00) אינדקס AA ומעלה צמוד 5123278 לפרטים נוספים MTF (00) אינדקס AA ומעלה צמוד
MTF (00) תל בונד – תשואות סד-2 5122635 לפרטים נוספים MTF (00) תל בונד – תשואות סד-2
MTF (00) תל בונד 60 סד-2 5122262 לפרטים נוספים MTF (00) תל בונד 60 סד-2
MTFי (00) תל בונד צמודות יתר סד-2 5123047 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד צמודות יתר סד-2
MTFי (00) תל בונד 20 סד-2 5123039 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד 20 סד-2
MTFי (00) תל בונד צמודות יתר סד – 1 5116918 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד צמודות יתר סד – 1
MTFי (00) תל בונד תשואות ‎ ‎סד-1‏ 5117924 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד תשואות ‎ ‎סד-1‏
MTFי (00) תל בונד 20 סד – 1 5112388 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד 20 סד – 1
MTFי (00) תל בונד 40 5112404 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד 40
MTFי (00) תל בונד 60 ‎ ‎סד-1‏ 5112420 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד 60 ‎ ‎סד-1‏
MTFי (00) תל בונד – צמודות ‎ ‎סד-1‏ 5116900 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד – צמודות ‎ ‎סד-1‏
MTFי (00) תל בונד צמודות בנקים 5117817 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד צמודות בנקים

תל בונד שקלי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) תל בונד-שקלי 5-15 5125364
MTF‏ (00) תל בונד – שקלי 0-3‏ 5125372
MTF‏ (00) תל בונד – שקלי 3-5 5125331ׁ
MTFי (00) תל בונד שקלי – 50 5125125
MTF (00) אינדקס שקלי A 5123369 לפרטים נוספים MTF (00) אינדקס שקלי A
MTF (00) אינדקס AA ומעלה שקלי 5123260 לפרטים נוספים MTF (00) אינדקס AA ומעלה שקלי
MTF (00) תל בונד – תשואות שקל סד-2 5122320 לפרטים נוספים MTF (00) תל בונד – תשואות שקל סד-2
MTFי (00) תל בונד – ריבית משתנה 5116330 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד – ריבית משתנה
MTFי (00) תל בונד שקלי – קרן נאמנות 5115415 לפרטים נוספים MTFי (00) תל בונד שקלי – קרן נאמנות

אג"ח בארץ - כללי

אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) אג"ח מאוזנת 5118989 לפרטים נוספים MTFי (00) אג"ח מאוזנת

אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (1A) 10/90 5115134 לפרטים נוספים MTFי (1A) 10/90
MTFי (1A)י 10/90 תיק עד 3 שנים 5121967 לפרטים נוספים MTFי (1A)י 10/90 תיק עד 3 שנים
S&P 500 10/90 (1A) MTF – מגודרת מט"ח 5118450 לפרטים נוספים S&P 500 10/90 (1A) MTF – מגודרת מט"ח

אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (2A) 20/80 י S&P 500 – ת"א 125 – מגודרת מט"ח 5118971 לפרטים נוספים MTFי (2A) 20/80 י S&P 500 – ת"א 125 – מגודרת מט"ח
MTFי (2A) 15/85 – מגודרת מט"ח 5119615 לפרטים נוספים MTFי (2A) 15/85 – מגודרת מט"ח
MTFי (2A) 20/80 5115274 לפרטים נוספים MTFי (2A) 20/80

אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (2B) 30/70 5122155 לפרטים נוספים MTFי (2B) 30/70
MTFי (2A) 25/75 5121504 לפרטים נוספים MTFי (2A) 25/75

אג"ח כללי בארץ – חשיפה מירבית מעל 30% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

אג"ח בארץ - מדינה

אג"ח מדינה כללי

ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 5124870
MTFי (00) תיק אג"ח ללא מניות 5121413 לפרטים נוספים MTFי (00) תיק אג"ח ללא מניות
0A) MTF) אג"ח ממשלתי 5116181 לפרטים נוספים 0A) MTF) אג"ח ממשלתי
MTFי (00) אג"ח ממשלתי מאוזנת 5122841 לפרטים נוספים MTFי (00) אג"ח ממשלתי מאוזנת

עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (1A) סולידית 5/95 5119789 לפרטים נוספים MTFי (1A) סולידית 5/95
MTFי (1A) אג"ח מדינה+10% 5119623 לפרטים נוספים MTFי (1A) אג"ח מדינה+10%

אג"ח מדינה צמוד מדד

אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF (00) מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד-2 5121686 לפרטים נוספים MTF (00) מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד-2
MTFי (00) משולבת צמודים 5117106 לפרטים נוספים MTFי (00) משולבת צמודים
MTFי (00) מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים ‎ ‎סד-1‏ 5112362 לפרטים נוספים MTFי (00) מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים ‎ ‎סד-1‏
MTFי (00) מדדיות ממשלתיות 5117866 לפרטים נוספים MTFי (00) מדדיות ממשלתיות

צמודי מדד לטווח ארוך (מעל ארבע שנים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 5116819 לפרטים נוספים MTFי (00) מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים

צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) צמוד בינוני 5121405 לפרטים נוספים MTFי (00) צמוד בינוני

צמודי מדד לטווח קצר (עד שנתיים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

אג"ח בארץ - שקליות

אג"ח שקליות בלבד

שקליות אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF (00) ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-2 5122973 לפרטים נוספים MTF (00) ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-2
MTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-2 5123393 לפרטים נוספים MTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-2
MTFי (00) שקלי 1-4 שנים 5121561 לפרטים נוספים MTFי (00) שקלי 1-4 שנים
MTFי (00) משולבת שקלית 5117080 לפרטים נוספים MTFי (00) משולבת שקלית
MTF‏ (00) ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1‏ 5112446 לפרטים נוספים MTF‏ (00) ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1‏
‏MTF‏ (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1‏ 5117874 לפרטים נוספים ‏MTF‏ (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1‏

שקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 5116801 לפרטים נוספים MTFי (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים

שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) שקלי 1-2 שנים 5121421 לפרטים נוספים MTFי (00) שקלי 1-2 שנים

שקליות לטווח קצר (עד שנה)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) מק"מ 5112685 לפרטים נוספים MTFי (00) מק"מ
MTFי (00) ר. משתנה ממשלתית שקלית 5112461 לפרטים נוספים MTFי (00) ר. משתנה ממשלתית שקלית

אג"ח שקליות כללי - ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

אג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

אג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

אג"ח בחו"ל

אג"ח חשופת דולר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF י (0D) אג"ח קונצרני ארה"ב 5121215 לפרטים נוספים MTF י (0D) אג"ח קונצרני ארה"ב

אג"ח חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

אג"ח מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
0A) MTF) אג"ח קונצרני ארה"ב – מגודרת מט"ח 5121207 לפרטים נוספים 0A) MTF) אג"ח קונצרני ארה"ב – מגודרת מט"ח

אג"ח נקובת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

אגד קרנות

אגד חוץ

אגד חוץ אג"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

אגד חוץ מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

אגד חוץ כללי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

ממונפות ואסטרטגיות

ממונפות אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

ממונפות בסיכון גבוה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

מניות בארץ

מדד מניות

יתר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (4A) ת"א צמיחה 5123641 לפרטים נוספים MTFי (4A) ת"א צמיחה
MTFי (4A) ת"א SME 60 5118997 לפרטים נוספים MTFי (4A) ת"א SME 60

מדד מניות בארץ אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (4A) ת"א – SME 150 5124714
MTFי (4A) מניות דיבידנד ישראל 5115423 לפרטים נוספים MTFי (4A) מניות דיבידנד ישראל

ת"א 125

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF ת"א 125 (4A) סד-1 5109889 לפרטים נוספים MTF ת"א 125 (4A) סד-1
MTFי (4A) מדד ת"א 125 – ממוקדת בנקים 5122288 לפרטים נוספים MTFי (4A) מדד ת"א 125 – ממוקדת בנקים
MTFי (4A) ת"א-125 סד-2 5123385 לפרטים נוספים MTFי (4A) ת"א-125 סד-2

ת"א 35

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF ת"א 35 (4A) סד-1 5109897 לפרטים נוספים MTF ת"א 35 (4A) סד-1
MTFי (4A) ת"א-35 סד-2 5123377 לפרטים נוספים MTFי (4A) ת"א-35 סד-2

ת"א 90

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (4A) ת"א – 90 5109905 לפרטים נוספים MTFי (4A) ת"א – 90

מניות כללי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

מניות לפי ענפים

נדל"ן

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

ענפים אחרים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (4A) טכנולוגיות ישראל 5119250 לפרטים נוספים MTFי (4A) טכנולוגיות ישראל

מניות בחו"ל

לפי ענפים

ענפים אחרים בחו"ל

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF י(4D)י Indxx Global Aerospace & Defense Index 5125752
MTF י(4B)י Fintech Bluestar Index – מגודרת מט"ח 5125703

מניות גאוגרפי

אירופה חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (4D)י Mid Cap MDax 5124821
MTFי (4D)י STOXX EUROPE MID 200 5124847
MTFי (4D)י Stoxx Europe 600 סד-1 5119128 לפרטים נוספים MTFי (4D)י Stoxx Europe 600 סד-1
MTFי (4D)י Stoxx Europe 600 סד-2 5121843 לפרטים נוספים MTFי (4D)י Stoxx Europe 600 סד-2
4D) MTF)י Dax 30 5121553 לפרטים נוספים 4D) MTF)י Dax 30

אירופה מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
Mid Cap MDax (4A) MTF מגודרת מטח 5124839
MTFי (4A)י Stoxx Europe Mid 200 מגודרת מט"ח 5124854
MTFי (4A)י Stoxx Europe 600 – מגודרת מט"ח סד-1 5119136 לפרטים נוספים MTFי (4A)י Stoxx Europe 600 – מגודרת מט"ח סד-1
(4A) MTFי STOXX EUROPE 600 – מגודרת מט"ח סד-2 5122163 לפרטים נוספים (4A) MTFי STOXX EUROPE 600 – מגודרת מט"ח סד-2
MTFי (4A) מדדי אירופה – מגודרת מט"ח 5121983 לפרטים נוספים MTFי (4A) מדדי אירופה – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) אירופה בנקים – מגודרת מט"ח 5121264 לפרטים נוספים MTFי (4A) אירופה בנקים – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) דיבידנד אירופה – מגודרת מט"ח 5122916 לפרטים נוספים MTFי (4A) דיבידנד אירופה – מגודרת מט"ח
4A) MTF)י Dax 30 – מגודרת מט"ח 5121546 לפרטים נוספים 4A) MTF)י Dax 30 – מגודרת מט"ח

אסיה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
4A) MTF)י NIKKEI 225 – מגודרת מט"ח 5121454 לפרטים נוספים 4A) MTF)י NIKKEI 225 – מגודרת מט"ח

ארה"ב חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
Indxx USA Regional Banking (4D) MTF 5125083
Aerospace & Defence (4D) MTF ארה"ב 5124664
MTF י(4D) מניות ערך ארה"ב ראסל 5124722 לפרטים נוספים MTF י(4D) מניות ערך ארה"ב ראסל
MTF י(4D) מניות צמיחה ארה"ב ראסל 5124730 לפרטים נוספים MTF י(4D) מניות צמיחה ארה"ב ראסל
MTFי (4D)י טכנולוגיה ארה"ב 5124367
MTFי (4D)י תעשיה ארה"ב 5124383
S&P 500 (4D) MTF סד-1 5117478 לפרטים נוספים S&P 500 (4D) MTF סד-1
S&P 500 (4D) MTFסד-2 5122627 לפרטים נוספים S&P 500 (4D) MTFסד-2
RUSSELL 2000 (4D) MTF 5118344 לפרטים נוספים RUSSELL 2000 (4D) MTF
MTFי (4D) פיננסים ארה"ב  5122742 לפרטים נוספים MTFי (4D) פיננסים ארה"ב 
MTF (4D) S&P 500 Dividend Aristocrats  5122924 לפרטים נוספים MTF (4D) S&P 500 Dividend Aristocrats 

ארה"ב מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF י(4A)י Indxx USA E-Commerce – מגודרת מט"ח 5125430
MTFי (4A)י S&P 500 Low Volatility High Dividend – מגודרת מטח 5123575 לפרטים נוספים MTFי (4A)י S&P 500 Low Volatility High Dividend – מגודרת מטח
MTFי (4A)י Aerospace & Defence ארה"ב – מגודרת מט"ח 5123567 לפרטים נוספים MTFי (4A)י Aerospace & Defence ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTFי (4A)י S&P 500 Dividend Aristocrats – מגודרת מט"ח 5123443 לפרטים נוספים MTFי (4A)י S&P 500 Dividend Aristocrats – מגודרת מט"ח
(4A) MTF תשתיות ארה"ב – מגודרת מט"ח 5123070 לפרטים נוספים (4A) MTF תשתיות ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) תעשיה ארה"ב – מגודרת מט"ח 5123062 לפרטים נוספים MTFי (4A) תעשיה ארה"ב – מגודרת מט"ח
RUSSELL (4A) MTFי 2000 מגודרת מט"ח 5118336 לפרטים נוספים RUSSELL (4A) MTFי 2000 מגודרת מט"ח
MTFי (4A) אנרגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח 5122700 לפרטים נוספים MTFי (4A) אנרגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) בריאות ארה"ב – מגודרת מט"ח 5121942 לפרטים נוספים MTFי (4A) בריאות ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) טכנולוגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח 5121934 לפרטים נוספים MTFי (4A) טכנולוגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) פיננסים ארה"ב – מגודרת מט"ח 5121926 לפרטים נוספים MTFי (4A) פיננסים ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) צריכה בסיסית ארה"ב – מגודרת מט"ח  5122213 לפרטים נוספים MTFי (4A) צריכה בסיסית ארה"ב – מגודרת מט"ח 
MTFי (4A) צריכה מחזורית ארה"ב – מגודרת מט"ח 5122205 לפרטים נוספים MTFי (4A) צריכה מחזורית ארה"ב – מגודרת מט"ח
S&P 500 (4A) MTF מגודרת מט"ח 5117965 לפרטים נוספים S&P 500 (4A) MTF מגודרת מט"ח

סין

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

שווקים מתעוררים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (4D)י MSCI שווקים מתעוררים 5119490 לפרטים נוספים MTFי (4D)י MSCI שווקים מתעוררים

אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

חו''ל גיאוגרפי אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (4D)י אוסטרליה S&P/ASX 200 5124128 לפרטים נוספים MTFי (4D)י אוסטרליה S&P/ASX 200

מניות כללי בחו"ל

מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF (4D) MSCI WORLD  5122569 לפרטים נוספים MTF (4D) MSCI WORLD 

מניות כללי בחו''ל מוגנת מט''ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

קרן כספית

כספית מט"חית

חשופת דולר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

נקובת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

כספית שקלית

כספית שקלית כללי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

גמישות

גמישות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

הרשמה לניוזלטר הפיננסי
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)