MTF – Migdal Tracking Funds
מובילים את תחום הקרנות המחקות הפתוחות בישראל

מגדל קרנות נאמנות מובילה את תחום הקרנות המחקות הפתוחות, בהיקף הנכסים המנוהלים ובמספר הקרנות. החברה שמה לעצמה כמטרה להמשיך ולהיות פורצת דרך בתחום ההשקעה הפאסיבית בישראל. באמצעות דסק ייעודי המתמחה בניהול מדדים, החברה מנהלת קרנות מחקות פתוחות על מגוון רחב של מדדי מניות ומדדי אגרות חוב, בארץ ובעולם. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים להשגת יכולת מעקב מדויקת וביצירת מגוון מוצרים רחב וחדשני, שייתן מענה למשקיעים בהתאם לדרישות השוק המשתנות.

 

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ-מט"ח

דולר מקומי

אג"ח בארץ - חברות והמרה

חברות והמרה אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי 5123369 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי
MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד 5123344 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד
MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד 5123278 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד
MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי 5123260 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי

חברות והמרה בסיכון גבוה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) (!) אינדקס HY-BBB 5123351 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) (!) אינדקס HY-BBB

תל בונד-אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) קונצרני 2-5 שנים 5117890 לפרטים נוספים MTFי (00) קונצרני 2-5 שנים

תל בונד מאגר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (0A) תל בונד מאגר‎ 5119151 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (0A) תל בונד מאגר‎

תל בונד צמוד מדד

תל בונד 20

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד 20 5123039 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד 20

תל בונד 60

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד 60 5122262 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד 60

תל בונד צמודות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5123518 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות

תל בונד תשואות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד תשואות 5122635 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד תשואות

תל בונד 40

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד 40 5112404 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד 40

תל בונד צמודות יתר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר 5116918 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר

תל בונד צמוד מדד- אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 0-3 5125984 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 0-3
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5-15 5125349 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5-15
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 3-5 5125356 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 3-5

תל בונד צמודות בנקים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות בנקים 5117817 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות בנקים

תל בונד שקלי

תל בונד שקלי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 5127709
MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח נדלן שקלי גלובלי‏ 5124771 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח נדלן שקלי גלובלי‏

תל בונד שקלי אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 5-15 5125364 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 5-15
MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 0-3‏ 5125372 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 0-3‏
MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 3-5 5125331 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 3-5
MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח נדלן שקלי גלובלי‏ 5124771 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח נדלן שקלי גלובלי‏

תל בונד ריבית משתנה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד ריבית משתנה 5116330 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד ריבית משתנה

תל בונד תשואות שקל

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד תשואות שקל 5122320 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד תשואות שקל

אג"ח בארץ - כללי

אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) אג"ח מאוזנת 5118989 לפרטים נוספים MTFי (00) אג"ח מאוזנת

אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (1A) 10/90 5115134 לפרטים נוספים MTFי (1A) 10/90
MTFי (1A)י 10/90 תיק עד 3 שנים 5121967 לפרטים נוספים MTFי (1A)י 10/90 תיק עד 3 שנים
S&P 500 10/90 (1A) MTF – מגודרת מט"ח 5118450 לפרטים נוספים S&P 500 10/90 (1A) MTF – מגודרת מט"ח

אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (2A) 20/80 י S&P 500 – ת"א 125 – מגודרת מט"ח 5118971 לפרטים נוספים MTFי (2A) 20/80 י S&P 500 – ת"א 125 – מגודרת מט"ח
MTFי (2A) 15/85 – מגודרת מט"ח 5119615 לפרטים נוספים MTFי (2A) 15/85 – מגודרת מט"ח
MTFי (2A) 20/80 5115274 לפרטים נוספים MTFי (2A) 20/80

אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (2B) 30/70 5122155 לפרטים נוספים MTFי (2B) 30/70
MTFי (2A) 25/75 5121504 לפרטים נוספים MTFי (2A) 25/75

אג"ח כללי בארץ – חשיפה מירבית מעל 30% מניות

אג"ח בארץ - מדינה

אג"ח מדינה כללי

ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) תיק אג"ח ללא מניות 5121413 לפרטים נוספים MTFי (00) תיק אג"ח ללא מניות
MTFי (00) אג"ח ממשלתי מאוזנת 5122841 לפרטים נוספים MTFי (00) אג"ח ממשלתי מאוזנת

עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (1A) סולידית 5/95 5119789 לפרטים נוספים MTFי (1A) סולידית 5/95
MTFי (1A) אג"ח מדינה+10% 5119623 לפרטים נוספים MTFי (1A) אג"ח מדינה+10%

אג"ח מדינה צמוד מדד

אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) משולבת צמודים 5117106 לפרטים נוספים MTFי (00) משולבת צמודים

צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) צמוד בינוני 5121405 לפרטים נוספים MTFי (00) צמוד בינוני

צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 5121686 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים

צמודות מדד – ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 5117866 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות

אג"ח מדינה שקליות

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
‏MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5123393 לפרטים נוספים ‏MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים 5122973 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים

מק"מ

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) מק"מ 5112685 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) מק"מ

שקליות ריבית משתנה ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 5112461 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות

אג"ח ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (0A) אג"ח ממשלתיות 5116181 לפרטים נוספים MTF מחקה (0A) אג"ח ממשלתיות

אג"ח בארץ - שקליות

אג"ח שקליות בלבד

שקליות אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) שקלי 1-4 שנים 5121561 לפרטים נוספים MTFי (00) שקלי 1-4 שנים
MTFי (00) משולבת שקלית 5117080 לפרטים נוספים MTFי (00) משולבת שקלית

שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (00) שקלי 1-2 שנים 5121421 לפרטים נוספים MTFי (00) שקלי 1-2 שנים

אג"ח שקליות כללי - ללא מניות

אג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות

אג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות

אג"ח בחו"ל

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (0D)י S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year 5128038

אג"ח חשופת דולר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0D) MTF 5127667
MTF י (0D) אג"ח קונצרני ארה"ב 5121215 לפרטים נוספים MTF י (0D) אג"ח קונצרני ארה"ב

אג"ח חשופת מט"ח

אג"ח מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
0A) MTF) אג"ח קונצרני ארה"ב – מגודרת מט"ח 5121207 לפרטים נוספים 0A) MTF) אג"ח קונצרני ארה"ב – מגודרת מט"ח

אג"ח נקובת מט"ח

אגד קרנות

אגד חוץ

ממונפות ואסטרטגיות

ממונפות אחר

ממונפות בסיכון גבוה

מניות בארץ

מדד מניות

ת"א 125

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) ת"א 125 5109889 לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א 125
MTFי (4A) מדד ת"א 125 – ממוקדת בנקים 5122288 לפרטים נוספים MTFי (4A) מדד ת"א 125 – ממוקדת בנקים

מניות כללי

ת"א 35

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) ת"א 35 5109897 לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א 35

ת"א SME60

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) ת"א SME60 5118997 לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א SME60

ת"א צמיחה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה 5123641 לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה

מניות לפי ענפים

מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (4A) ת"א סקטור-באלאנס 5127428
MTF מחקה‏ (4A) ת"א SME150 5124714 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (4A) ת"א SME150

מניות בחו"ל

לפי ענפים

ענפים אחרים בחו"ל

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
Bluestar Blockchain Technology (4B) MTF מנוטרלת דולר 5127436
Bluestar Fintech Index (4D) MTF 5127410
Bluestar Robotics Index (4D) MTF 5127444
Bluestar Autonomous Driving Index (4B) MTF -מנוטרלת דולר ארה"ב 5127451
MTF י(4B)י Artificial Intelligence Bluestar Index – מגודרת מט"ח 5127378
MTF י(4B)י Robotics Bluestar Index – מגודרת מט"ח 5127162 לפרטים נוספים MTF י(4B)י Robotics Bluestar Index – מגודרת מט"ח
MTF י(4D)י Indxx Global Aerospace & Defense Index 5125752 לפרטים נוספים MTF י(4D)י Indxx Global Aerospace & Defense Index
MTF י(4B)י Fintech Bluestar Index – מגודרת מט"ח 5125703 לפרטים נוספים MTF י(4B)י Fintech Bluestar Index – מגודרת מט"ח

מניות גאוגרפי

אירופה חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
DAX 30 (4D) MTF סד-2 5127642
MTFי (4D)י Mid Cap MDax 5124821 לפרטים נוספים MTFי (4D)י Mid Cap MDax
MTFי (4D)י STOXX EUROPE MID 200 5124847 לפרטים נוספים MTFי (4D)י STOXX EUROPE MID 200
MTFי (4D)י Stoxx Europe 600 סד-1 5119128 לפרטים נוספים MTFי (4D)י Stoxx Europe 600 סד-1
MTFי (4D)י Stoxx Europe 600 סד-2 5121843 לפרטים נוספים MTFי (4D)י Stoxx Europe 600 סד-2
MTF‏ (‏D‏4)‏‎ DAX 30 ‎סד-1‏ 5121553 לפרטים נוספים MTF‏ (‏D‏4)‏‎ DAX 30 ‎סד-1‏

אירופה מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
DAX 30 (4A) MTF מנוטרלת מט"ח סד-2 5127659
Mid Cap MDax (4A) MTF מגודרת מטח 5124839 לפרטים נוספים Mid Cap MDax (4A) MTF מגודרת מטח
MTFי (4A)י Stoxx Europe Mid 200 מגודרת מט"ח 5124854 לפרטים נוספים MTFי (4A)י Stoxx Europe Mid 200 מגודרת מט"ח
MTFי (4A)י Stoxx Europe 600 – מגודרת מט"ח סד-1 5119136 לפרטים נוספים MTFי (4A)י Stoxx Europe 600 – מגודרת מט"ח סד-1
(4A) MTFי STOXX EUROPE 600 – מגודרת מט"ח סד-2 5122163 לפרטים נוספים (4A) MTFי STOXX EUROPE 600 – מגודרת מט"ח סד-2
MTFי (4A) מדדי אירופה – מגודרת מט"ח 5121983 לפרטים נוספים MTFי (4A) מדדי אירופה – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) אירופה בנקים – מגודרת מט"ח 5121264 לפרטים נוספים MTFי (4A) אירופה בנקים – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) דיבידנד אירופה – מגודרת מט"ח 5122916 לפרטים נוספים MTFי (4A) דיבידנד אירופה – מגודרת מט"ח
MTF‏ (‏4A)‏‎ DAX 30 ‎מנוטרלת מט"ח סד-1‏ 5121546 לפרטים נוספים MTF‏ (‏4A)‏‎ DAX 30 ‎מנוטרלת מט"ח סד-1‏

אסיה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
4A) MTF)י NIKKEI 225 – מגודרת מט"ח 5121454 לפרטים נוספים 4A) MTF)י NIKKEI 225 – מגודרת מט"ח

ארה"ב חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
S&P Health Care (4D) MTF 5127691
S&P Consumer Discretionary (4D) MTF 5127758
S&P Consumer Staples (4D) MTF 5127741
Indxx USA E-Commerce (4D) MTF 5127402
Indxx USA Regional Banking (4D) MTF 5125083 לפרטים נוספים Indxx USA Regional Banking (4D) MTF
Aerospace & Defence (4D) MTF ארה"ב 5124664 לפרטים נוספים Aerospace & Defence (4D) MTF ארה"ב
MTF י(4D) מניות ערך ארה"ב ראסל 5124722 לפרטים נוספים MTF י(4D) מניות ערך ארה"ב ראסל
MTF י(4D) מניות צמיחה ארה"ב ראסל 5124730 לפרטים נוספים MTF י(4D) מניות צמיחה ארה"ב ראסל
MTFי (4D)י טכנולוגיה ארה"ב 5124367 לפרטים נוספים MTFי (4D)י טכנולוגיה ארה"ב
MTFי (4D)י תעשיה ארה"ב 5124383 לפרטים נוספים MTFי (4D)י תעשיה ארה"ב
S&P 500 (4D) MTF סד-1 5117478 לפרטים נוספים S&P 500 (4D) MTF סד-1
S&P 500 (4D) MTFסד-2 5122627 לפרטים נוספים S&P 500 (4D) MTFסד-2
RUSSELL 2000 (4D) MTF 5118344 לפרטים נוספים RUSSELL 2000 (4D) MTF
MTFי (4D) פיננסים ארה"ב  5122742 לפרטים נוספים MTFי (4D) פיננסים ארה"ב 
MTF (4D) S&P 500 Dividend Aristocrats  5122924 לפרטים נוספים MTF (4D) S&P 500 Dividend Aristocrats 

ארה"ב מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
Indxx USA Cloud Computing (4A) MTF מנוטרלת מט"ח 5127592
MTF י(4A)י Aerospace & Defence ארה"ב- מגודרת מט"ח סד-2 5127386
MTF י(4A) טכנולוגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח סד-2 5125760 לפרטים נוספים MTF י(4A) טכנולוגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח סד-2
MTF י(4A)י S&P 500 – מגודרת מט"ח סד-2 5125869 לפרטים נוספים MTF י(4A)י S&P 500 – מגודרת מט"ח סד-2
MTF י(4A)י Indxx USA E-Commerce – מגודרת מט"ח 5125430
MTFי (4A)י S&P 500 Low Volatility High Dividend – מגודרת מטח 5123575 לפרטים נוספים MTFי (4A)י S&P 500 Low Volatility High Dividend – מגודרת מטח
MTFי (4A)י Aerospace & Defence ארה"ב – מגודרת מט"ח סד' 1 5123567 לפרטים נוספים MTFי (4A)י Aerospace & Defence ארה"ב – מגודרת מט"ח סד' 1
MTFי (4A)י S&P 500 Dividend Aristocrats – מגודרת מט"ח 5123443 לפרטים נוספים MTFי (4A)י S&P 500 Dividend Aristocrats – מגודרת מט"ח
(4A) MTF תשתיות ארה"ב – מגודרת מט"ח 5123070 לפרטים נוספים (4A) MTF תשתיות ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) תעשיה ארה"ב – מגודרת מט"ח 5123062 לפרטים נוספים MTFי (4A) תעשיה ארה"ב – מגודרת מט"ח
RUSSELL (4A) MTFי 2000 מגודרת מט"ח 5118336 לפרטים נוספים RUSSELL (4A) MTFי 2000 מגודרת מט"ח
MTFי (4A) אנרגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח 5122700 לפרטים נוספים MTFי (4A) אנרגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) בריאות ארה"ב – מגודרת מט"ח 5121942 לפרטים נוספים MTFי (4A) בריאות ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTF‏ (‏A‏4)‏‎ ‎טכנולוגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח סד-1‏ 5121934 לפרטים נוספים MTF‏ (‏A‏4)‏‎ ‎טכנולוגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח סד-1‏
MTFי (4A) פיננסים ארה"ב – מגודרת מט"ח 5121926 לפרטים נוספים MTFי (4A) פיננסים ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTFי (4A) צריכה בסיסית ארה"ב – מגודרת מט"ח  5122213 לפרטים נוספים MTFי (4A) צריכה בסיסית ארה"ב – מגודרת מט"ח 
MTFי (4A) צריכה מחזורית ארה"ב – מגודרת מט"ח 5122205 לפרטים נוספים MTFי (4A) צריכה מחזורית ארה"ב – מגודרת מט"ח
MTF‏ (‏A‏4)‏‎ S&P 500 ‎‏ מגודרת מט"ח סד-1‏ 5117965 לפרטים נוספים MTF‏ (‏A‏4)‏‎ S&P 500 ‎‏ מגודרת מט"ח סד-1‏

שווקים מתעוררים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (4D)י MSCI שווקים מתעוררים* 5119490 לפרטים נוספים MTFי (4D)י MSCI שווקים מתעוררים*

חו''ל גיאוגרפי אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTFי (4D)י אוסטרליה S&P/ASX 200 5124128 לפרטים נוספים MTFי (4D)י אוסטרליה S&P/ASX 200

מניות כללי בחו"ל

מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF (4D) MSCI WORLD* 5122569 לפרטים נוספים MTF (4D) MSCI WORLD*

מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח

ענפים אחרים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
Indxx Global Medical Devices (4D) MTF מנוטרלת דולר 5128020

קרן כספית

כספית מט"חית

כספית שקלית

גמישות

גמישות

אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 5124870 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

מק"מ

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

* למידע אודות אחזקות מדד  MSCI World >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)