תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו. קבוצת מגדל שוקי מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאי השימוש.
קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על-פיהם.
האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

הגדרות והבהרה משפטית

" קבוצת מגדל שוקי הון"  – מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ו/או מגדל קרנות נאמנות בע"מ ("מגדל קרנות")  ו/או מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ (מגדל ניהול תיקים)  ו/או מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ וכן כל אחת מהחברות הבנות ו/או החברות הקשורות של מגדל שוקי הון (1965) בע"מ.
"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.
מגדל קרנות עוסקת קבוצת מגדל שוקי הון בניהול קרנות נאמנות על-פי חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994. מגדל ניהול תיקים עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, והיא אינה עוסקת בייעוץ השקעות.. מובהר כי מגדל קרנות ומגדל ניהול תיקים הינם תאגידים קשורים לגופים מוסדיים, וכי הינם בעלי זיקה לנכסים פיננסיים, והכול בהתאם לאמור בפסקת "גילוי נאות" המופיעה באתר קבוצת מגדל שוקי הון.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר

הנך מאשר כי כל מידע שתמסור באמצעות האתר לקבוצת מגדל שוקי הון, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של קבוצת מגדל שוקי הון, יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה  ויהווה הסכמה ברורה מצידך לקבוצת מגדל שוקי הון או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת . הסכמה שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.  המידע שקבוצת מגדל שוקי הון אוספת מהמבקרים באתר מיועד למתן שירות ולטיפול שוטף במוצרי קבוצת מגדל שוקי הון שרכשת וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת מוצרים או שירותים פיננסיים מטעם קבוצת מגדל שוקי הון, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי וכן למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. הנך מסכים, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כמו כן הינך מסכים כי המידע אשר נאסף באתר על ידי קבוצת מגדל שוקי הון הנו לשימושן של  החברות מקבוצת מגדל שוקי הון וכן של חברות אחרות המצויות בשליטת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.
אם אינך מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת קבוצת מגדל שוקי הון עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

אבטחת מידע באתר

בקבוצת מגדל שוקי הון מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. כמו כן השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט.

מנגנון בקרת גישה במגדל שוקי הון

מגדל שוקי הון מפעילה מערכת מתקדמת המבטיחה לגולשים כי הם אכן גולשים באתר של מגדל שוקי הון (Extended Validation SSL) עם כניסתכם לאתר באינטרנט, יוצג זיהוי בולט בשורת כתובת ירוקה המעיד על רמת האבטחה הגבוהה ביותר. לחיצה על השורה מציגה מידע על בעלי אתר האינטרנט ומעידה על כך שהתקשורת עם אתר האינטרנט מאובטחת. זיהוי שורת הכתובת הירוקה מתאפשר בדפי אינטרנט מאובטחים בלבד  (https://) וזמין בדפדפנים המרכזיים Internet Explorer (גרסה 8 ומעלה) מוזילה Firefox (גרסה 3 ומעלה) Google Chrome (גרסה 35 ומעלה)

certificat

מסמך זה סוקר, בין היתר, את האופן שבו משתמשת קבוצת מגדל שוקי הון במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ומיהם המורשים לקבל מידע כאמור, את הסיכונים ואת האופן בו נוקטת קבוצת מגדל שוקי הון בכל הקשור להגנה בפני הסיכונים האמורים. תנאים אלה מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה והינך מתבקש לעיין במסמך זה.

האתר כולל מידע כללי, חדשותי וכלכלי אודות קבוצת מגדל שוקי הון לרבות מידע אודות מגוון המוצרים והשירותים הנמכרים על-ידי קבוצת מגדל שוקי הון ("השירותים"). המידע הנכלל באתר קבוצת מגדל שוקי הון  אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי קבוצת מגדל שוקי הון והוא מוצג באופן כללי בלבד. בהתאם לכך, יש להתייחס לאמור בתשקיף קרנות הנאמנות ובדיווחי מגדל קרנות לעניין זה, וכן להסכמי ההתקשרות, לפי העניין, והשימוש או הרכישה של אלה,  כפוף להוראות התנאים האחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בתשקיף קרנות הנאמנות ו/או בהסכמי השירות יקבע המידע הרשום בתשקיף קרנות הנאמנות ו/או בהסכמי ההתקשרות, לפי העניין.

מצגים

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי. הפרסום באתר איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול, כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, קבוצת מגדל שוקי הון  ממליצה  למשתמש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. קבוצת מגדל שוקי הון  לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על-ידי ובאמצעות האתר. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכל גוף  מקבוצת מגדל שוקי הון ו/או החברות הקשורות שלהם ו/או עובדיהם, בעלי המניות שלהם, סוכניהם, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר. ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, וקבוצת מגדל שוקי הון לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

הגבלת אחריות

המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי קבוצת מגדל שוקי הון ו/או כל חברה מקבוצת מגדל שוקי הון ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של האתר.
שיפוי – המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את קבוצת מגדל שוקי הון ו/או כל חברה מקבוצת מגדל שוקי הון, מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, סוכניהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.

העלאת מידע לאתר

בנוסף להגבלות אחרות המפורטות בתנאי שימוש אלה, אתה מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר כמפורט להלן:
• העלולים להשפיע על הביצועים או התפקוד של המערכות, השירותים או האתר של קבוצת מגדל שוקי הון  או המפריע או המונע או המגביל מאחרים את השימוש באתר;
• האסורים לפרסום או לשימוש ו/או הם בגדר איום, פגיעה העלבה, הוצאת דיבה, השמצה או ביטוי פוגעני אחר;
• הם בגדר דברים העלולים לעודד לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק, או עלולים לעורר אחריות משפטית;
• העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
• הכוללים וירוס, סוס טרויאני, תולעת, פצצות זמן או רוטינות או תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר או למידע או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחר.
• הכוללים פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של קבוצת מגדל שוקי הון.
• כוללים מידע כוזב או מטעה.
כמו כן הינך מסכים:
• שלא תשתמש ולא תבקר בכל שירות, מידע, יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על-ידי קבוצת מגדל שוקי הון .
• שלא תהיה רשאי למסגר או לנצל טכניקות מסגור כדי לצרף כל חלק או היבט של התוכן או המידע, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של קבוצת מגדל שוקי הון.
• שאין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
• שלא תעשה כל פעולה כדי להתחזות למגדל או לקבוצת מגדל שוקי הון או לכל אחת מהחברות מקבוצת מגדל שוקי הון לאחר או להתחפש (spoof) למגדל או לקבוצת מגדל שוקי הון או אחר.
• שלא לזייף כותרות או להערים באמצעים מזהים כדי להסוות את מקור התוכן המשודר באמצעות השירותים.
• שלא להציג באופן מטעה את קשריכם עם אדם או גוף.
הינך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרונים וכיו'ב, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.
קבוצת מגדל שוקי הון  אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על-ידיך או על-ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך כי מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לקבוצת מגדל שוקי הון  על-פי תנאי שימוש אלה, קבוצת מגדל שוקי הון  שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת מגדל שוקי הון  מפר את תנאי השימוש.
בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("התקשורת") אתה מעניק בזאת לקבוצת מגדל שוקי הון רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת מגדל שוקי הון כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשרות לאתר, בכפיפות להוראות תקנון זה. אתה מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד קבוצת מגדל שוקי הון בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות מגדל בביצוע חובותיה הנובעות מתקנון השימוש.

קישורים של צד שלישי

קישורים יוצאים. אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (אשר ייקראו ביחד להלן "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של קבוצת מגדל שוקי הון  לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. קבוצת מגדל שוקי הון  אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. קבוצת מגדל שוקי הון  אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, אתה עושה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר המקושר.
קישורים נכנסים. קישור לכל דף של אתר האינטרנט מלבד http://a12067-tmp.s199.upress.link באמצעות קישור טקסט פשוט אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור נפרד עם קבוצת מגדל שוקי הון . נאסר על כל אתר אינטרנט או כלי אחר המכיל קישור לאתר  http://a12067-tmp.s199.upress.link או לכל דף הזמין בתוכו (א) להעתיק תוכן, (ב) להשתמש בדפדפן או בסביבת שוליים מסביב לתוכן, (ג) לרמוז בכל צורה כי  כל אחת מחברות קבוצת מגדל שוקי הון ממליצה עליו או על מוצריו, (ד) לתת מצג-שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו עם קבוצת מגדל שוקי הון  (ה) להציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של קבוצת מגדל שוקי הון  וכן (ו) להשתמש בכל סמל או סימן של  כל חברה  מקבוצת מגדל שוקי הון ללא רשות מפורשת בכתב של קבוצת מגדל שוקי הון.

קניין רוחני

האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות קבוצת מגדל שוקי הון  וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (download) ("שליפה") לצורך שימושו האישי בלבד.
למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת קבוצת מגדל שוקי הון , או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו קבוצת מגדל שוקי הון . בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, ביצע אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

שינוי באתר/שינוי בתנאי השימוש

קבוצת מגדל שוקי הון  רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
כן, רשאית קבוצת מגדל שוקי הון, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.
מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תינתן באמצעות האתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר קבוצת מגדל שוקי הון  להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.

מסמך כתוב

אתה רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב על-ידי הדפסתם ושמירת עותק מהם ואתה מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

הגבלת היקף השימוש

העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.
כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל
תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מתקנון זה לרבות בגין רכישת כל מוצר באמצעות אתר זה, תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)