כללי

משתמש יקר! ברוך הבא לאתר מגדל שוקי הון (להלן "האתר"), בבעלות ובניהול קבוצת מגדל שוקי הון (הגדרות והבהרה משפטית). האתר משמש כפלטפורמה להצגת מגוון אפשרויות ההשקעה על-ידי קבוצת מגדל שוקי ההון. האתר כולל מידע כללי, חדשותי וכלכלי אודות קבוצת מגדל שוקי הון לרבות מידע אודות מגוון המוצרים והשירותים הנמכרים על-ידי קבוצת מגדל שוקי הון ("השירותים") עבור משתמשי האתר (להלן "המשתמש/ים"). המידע הנכלל באתר קבוצת מגדל שוקי הון  אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי קבוצת מגדל שוקי הון והוא מוצג באופן כללי בלבד. לפיכך, מובהר בזאת, כי כל המידע הנכלל באתר ייקרא בכפוף לאמור בהסכמי ההתקשרות הרלוונטיים לשירותים. בהתאם לכך, יש להתייחס לאמור בתשקיף קרנות הנאמנות ובדיווחי מגדל קרנות לעניין זה שבתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בהסכמי ההתקשרות ו/או תשקיף קרנות הנאמנות ובדיווחים שבתוקף יקבע המידע הרשום בהסכמי ההתקשרות ו/או תשקיף קרנות הנאמנות ובדיווחים שבתוקף, לפי העניין. קבוצת מגדל שוקי הון מדגישה בפני המשתמש כי לפעילות בשוק ההון נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. כל המידע המופיע באתר אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, לאחזקה או למכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים כלשהם. אין במידע המופיע באתר משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא מסוים המפורט באתר. מובהר כי האמור ו/או המוצג באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות תו/או ייעוץ מס, המחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם ומשתמש.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר (להלן "תנאי השימוש"),לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין קבוצת מגדל שוקי הון והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.

הגדרות והבהרה משפטית

"קבוצת מגדל שוקי הון" או "הקבוצה"  – חברת מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ו/או חברת מגדל קרנות נאמנות בע"מ (להלן "מגדל קרנות")  ו/או חברת מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ (להלן "מגדל ניהול תיקים")  ו/או חברת מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ וכן כל אחת מהחברות הבנות ו/או החברות הקשורות של חברת מגדל שוקי הון (1965) בע"מ. מגדל קרנות עוסקת בניהול קרנות נאמנות על-פי חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994. מגדל ניהול תיקים עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, והיא אינה עוסקת בייעוץ השקעות. מובהר כי מגדל קרנות ומגדל ניהול תיקים הינם תאגידים קשורים לגופים מוסדיים, וכי הינם בעלי זיקה לנכסים פיננסיים, והכול בהתאם לאמור בפסקת "גילוי נאות" המופיעה באתר קבוצת מגדל שוקי הון.

"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, קודים, סימני מסחר, וידאו, שרטוט, גרף, רישום, תרשים, פודקסט, אודיו ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

הסכמה לתנאי השימוש ושימושך באתר

 • הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לעדכן, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, הקבוצה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך השימוש.
 • האתר עשוי להפנות אותך לצפייה בתכנים דרך אתרים שותפים. הסתמכות על אתרים כאלו, שימוש בהם, מסירת פרטים או רכישה דרך אתרים כאלו, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי שימוש אלו של אתר זה. למען הסר ספק אין לקבוצה כל אחריות ביחס למופיע באתרים אלו.
 • נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמש רשאי לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם.

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה מהקבוצה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

 • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
 • לבצע הזדהות או כניסה לאתר באמצעות פרטי זיהוי שאינם שייכים לך.
 • להזין או למסור כל מידע שאיננו נכון, שלם ומדויק.
 • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
 • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
 • שימוש העלול להשפיע על הביצועים או התפקוד של המערכות, השירותים או האתר של הקבוצה.

אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

המשתמש יהיה אחראי לשמירת פרטי הזיהוי המשמשים אותו לכניסה לאתר בסודיות מוחלטת ובלתי נגישים, ומתחייב כי הוא לא יגלה אותם ו/או ימסור אותם לאחרים, וכי הוא ישא במלוא האחריות לכל הוצאה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם למשתמש ו/או לקבוצת מגדל שוקי הון ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש בפרטי הזיהוי, כולם או חלקם, על ידי אחרים.

הרשמה ושימוש במידע

 • הרישום והכניסה לאתר, לרבות לרשימת הדיוור ו/או דרכי יצירת הקשר עם הקבוצה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לקבוצה ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר ו/או התקבל מצד ג' לאור הרשאת המשתמש, יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של האתר, המהווה כאמור חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 • על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים הן אודותיו והן אודות צד ג' אחר באם נדרש לכך, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים ו/או של צד ג' אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקבוצה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.
 • למען הסר ספק מובהר, כי הקבוצה תהא רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

בעלות וזכויות קניין רוחני

 • הקניין הרוחני, המוניטין, שמה של קבוצת מגדל שוקי הון ומותגיה (להלן: "הקניין הרוחני") שייכים לקבוצת מגדל שוקי הון בלבד ואין במתן ההרשאה לשימוש באתר זה כדי להוות זכות שימוש בהם, במישרין ו/או בעקיפין. המשתמש לא יעשה שימוש בקניין הרוחני, בשם "מגדל שוקי הון", בלוגו "מגדל שוקי הון" ובשמות המוצרים של מגדל שוקי הון ו/או של איזה מהחברות הקשורות אליה.
 • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להעביר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של הקבוצה, מראש ובכתב.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של הקבוצה או של צד שלישי, אשר הרשה לקבוצה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לקבוצה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור הקבוצה לכך מראש ובכתב.

תוכן האתר

 • בתנאי השימוש (וככל ומופיע גם במדיניות הפרטיות) המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.
 • כוונת הקבוצה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
 • הקבוצה תציג את המידע באופן פרסונאלי באתר, באופן מדויק ונכון ככל שהדבר תלוי בה ובשליטתה.
 • הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, באופן זמני או לצמיתות, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבוצה בגין האמור.
 • המידע באתר אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן קבוצת מגדל שוקי הון מניחה כי המידע באתר ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. באתר עשויות להיות מוצגות הערכות ו/או תחזיות שונות, יודגש כי הערכות קבוצת מגדל שוקי הון, המופיעות באתר, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת קבוצת מגדל שוקי הון.
 • המידע המופיע באתר הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם ואין בו משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים.
 • באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והקבוצה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם ואינה מצהירה כל הצהרה או התחייבות, במפורש או במשתמע, כלפי אותו תוכן של צד שלישי, בנוגע לכדאיות השימוש בו. קבוצת מגדל שוקי הון אינה ערבה לדיוק ו/או שלמות התוכן של צד שלישי, ולא תהיה לה כל אחריות בגין טעויות, מחדלים או הפרעות בנוגע לתוכן צד שלישי. קבוצת מגדל שוקי הון אינה נושאת באחריות, במפורש או במשתמע, בנוגע לתוצאות שיתקבלו על ידי המשתמש, מהשימוש בתוכן צד שלישי או בכל מידע הנוגע אליו. ככל הנוגע למידע המובע באתר ביחס לביצועים עודפים של מדדים או סקטורים שונים, מובהר בזאת כי ההתייחסות מובאת לשם הדוגמה בלבד, ואין הכרח כי מגמה זו תימשך בעתיד וכן אין בכך כדי לשלול קיומם של מדדים אחרים עם ביצועים טובים יותר ו/או להעיד על יכולתה של קבוצת מגדל שוקי הון להשיג ביצועים ו/או תשואות דומים בעתיד.
 • נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי הקבוצה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של הקבוצה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של הקבוצה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. הקבוצה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי הקבוצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר בכל לעת כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי הקבוצה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי הקבוצה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי הקבוצה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או שירותים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. הקבוצה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 • אתר זה מציג נתונים אך ורק ביחס לשנה הקלנדרית הנוכחית, וביחס לשלוש השנים הקלנדריות האחרונות שקדמו לה.

אחריות

 • הקבוצה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
 • ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי הקבוצה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available) – לרבות המידע המתקבל על-ידי צד שלישי. הקבוצה לא תישא בכל אחריות, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.
 • אין בפרסום באתר כדי להוות הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול, כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשתמש לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעת המשתמש. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, הקבוצה ממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי, שיביא בחשבון את מאפייניו וצרכיו האישיים של המשתמש.
 • הקבוצה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על-ידי ובאמצעות האתר. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר.
 • ידוע למשתמש, כי במקרים בהם לצורך פעולה מסוימת, יידרש לבצע זיהוי של המשתמש, והמשתמש לא הזדהה בפניה מסיבות שאינן תלויות בקבוצה, הקבוצה לא תישא באחריות בשל כך. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו וכי ידוע לו שהקבוצה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 • בהעלותך מידע, מסמכים או כל פרט מידע לאתר, אתה מעניק בזאת לקבוצה רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בהם כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי, כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשרות לאתר, בכפיפות להוראות תנאי שימוש אלו ואתה מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד הקבוצה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע אל מסמכים אלו.
 • הקבוצה, בעלי מניותיה, מנהליה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי הקבוצה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.
 • מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי הקבוצה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לקבוצה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי הקבוצה.
 • המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
 • המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את הקבוצה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב הקבוצה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לקבוצה אין אחריות לגביו.
 • המשתמש מודע לכך שהקבוצה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
 • בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.
 • אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

שעות פעילות האתר

 • האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
 • מובהר בזאת, כי אין באמור מעלה התחייבות כלפי המשתמש, וייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, הפרעות בלתי צפויות, לרבות ביחס לשעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה.

התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה, לרבות ביחס למדיניות הפרטיות, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי הקבוצה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי.

שונות

 • השימוש באתר והעסקאות המוצעות בו בפרט אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.
 • תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין הקבוצה בקשר לשימוש באתר ובתוכנו ובשירותים הניתנים בו. תנאי שימוש אלו מחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 • כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד הקבוצה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד הקבוצה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
 • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין הקבוצה.

יצירת קשר

בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנה/י אלינו לדף פניות הציבור שלנו שבלינק הבא: https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/public-inquiries/ ו/או בלינק בדף צור קשר: https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/contact-us/.

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)