מגדל ניהול תיקי השקעות מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון מוצרים, אפיקי השקעה ופתרונות פיננסיים ייחודיים, לצורך בנייתו וניהולו של תיק השקעות המותאם למאפייני וצרכי הלקוח

תיקי ההשקעות במגדל ניהול תיקי השקעות מנוהלים על ידי אנשי המקצוע המובילים בתחומם בכדי שהתיק ינוהל באופן מקצועי ואחראי. קביעת הרכב ניירות הערך שיושקעו בכל אפיק בתיק נקבע על ידי וועדת השקעות ראשית ובכפוף לצרכי הלקוח ולמטרות ההשקעה שלו.

מגדל ניהול תיקי השקעות מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון מוצרים, אפיקי השקעה ופתרונות פיננסיים ייחודיים, לצורך בנייתו וניהולו של תיק השקעות המותאם למאפייני וצרכי הלקוח:

תיקי השקעות שקליים

תיק מעורב

מסלול המשלב השקעה ישירה בניירות ערך לצד השקעה בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל:
• מייצר חשיפה למגוון אפיקי השקעה בארץ ובחו”ל בהתאם לצרכי הלקוח.
• מאפשר לשלב באופן סלקטיבי מניות ואגרות חוב, בהתאם להמלצות מחלקת המחקר והחלטת ועדת ההשקעות.

תיק קרנות נאמנות

 • מסלול השקעה המנוהל באמצעות קרנות נאמנות מייצר פיזור רחב למגוון ניירות ערך בארץ ובעולם, בהתאם לצרכי הלקוח ומטרות ההשקעה שלו.
 • מאפשר לחסוך בעמלות פעולה.
 • עשוי לאפשר דחיית תשלומי מס במקור(1).

תיק מדדים

מסלול השקעה המנוהל באמצעות קרנות מחקות ומוצרי מדדים, לרבות תעודות סל:
• מייצר חשיפה למגוון מדדים בארץ ובחו”ל תוך פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי.
• עשוי מאפשר לחסוך בעלויות השקעה כתוצאה ממנגנון השקעה מחדש (Reinvest) של הקופונים והדיבידנדים.

תיק אג”ח חברות

התיק מורכב ממגוון אג”ח חברות שנבחנו ע”י מחלקות המחקר ונבחרו כמתאימות לפרופיל התיק ואשר להערכת החברה יהיו עשויות להעניק תשואה עודפת לאורך זמן לעומת אג"ח ממשלתי(2).

ניהול תיק השקעות בקופת גמל בניהול אישי לפי תיקון 190 (IRA)

מגדל ניהול תיקי השקעות מנהלת השקעות של הלקוח בקופות גמל אישיות בהן הוא בחר, המאפשרות ליהנות מיתרונות השקעה בקופת גמל מצד אחד, ומניהול על ידי מנהל השקעות אישי מצד שני.

למידע נוסף >>

תיקי השקעות גלובליים במט“ח

תיק קרנות סל ETF- Exchange Traded Fund

 • מייצר חשיפה למגוון חברות ותעשיות מובילות ברחבי העולם באמצעות קרנות סל, תוך פיזור השקעה במספר רב של ניירות.
 • בחירת קרנות הסל נעשית לאחר ביצוע ניתוחים והערכות בשיתוף מחלקות המחקר של בתי השקעות מהמובילים בעולם.
 • שינויים בתמהיל התעודות מתבצעים באופן שוטף ע”י מנהל התיק בהתאם לתנאי השוק המשתנים ובכפוף למדיניות ההשקעה.

תיקי השקעות חו”ל במט”ח

 • מגדל ניהול תיקי השקעות מתמחה בניהול השקעות בחו”ל לגופים מוסדיים, לחברות ולמשקיעים פרטיים.
 • מנהלי ההשקעות שלנו בוחרים בקפידה את תמהיל התיק ופיזורו בין השווקים, הסקטורים השונים והנכסים הספציפיים.
 • ניתן לנהל את התיק בחשבון בנק בחו”ל או בארץ, לפי בחירת הלקוח.

תיק אג"ח נקוב דולר(5)

 • תיק השקעות נזיל וסחיר המתמקד באג"ח וקרנות סל נקובות דולר.
 • תיק אג"ח נקוב דולר, יכול להוות אלטרנטיבת השקעה לפיקדונות הדולר.

תיק אג"ח נקוב אירו(3)

תיק השקעות נזיל וסחיר המושקע בעיקר באג"ח חו"ל וקרנות סל נקובי אירו.
התיק יכול להוות אלטרנטיבת השקעה לפקדונות האירו.

תיק חדשנות

תיק טכנולוגיות (4)

 • התיק השקעות נזיל וסחיר המאפשר למשקיע חשיפה לסקטור הטכנולוגיה בתחומים מגוונים, תוך הסתכלות ארוכת טווח של מספר שנים קדימה.
 • בשנים האחרונות מדדי הטכנולוגיה המובילים בארה"ב מצטיינים בביצועים עודפים מול מדדי המניות המובילים בעולם.
 • להערכתנו, חברות טכנולוגיה רבות הינן בעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים הקרובות, כולל חברות פחות מוכרות המפתחות טכנולוגיות חדשות.

אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים לרבות קרנות נאמנות, והוא איננו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. (1) אין באמור להוות תחליף לייעוץ מס מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של הלקוח, בנושאי מס יש להיוועץ עם רו”ח או יועץ מס מוסמך. (2) אין באמור התחייבות להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. (3) התיק עשוי לכלול גם אג"ח מתחת לדירוג השקעה ו/או אג"ח לא מדורגות, וקיים סיכון, כבכל השקעה באג"ח, לחדלות פירעון המנפיק. כמו כן אין באמור משום התחייבות, כי התיק יהיה בהכרח בעל חשיפה לאג"ח חו"ל נקובות אירו. מובהר כי בהשקעה בחו"ל/מט"ח עשוי להיות פער בביצועי התיק בערכו במטבע הזר לעומת ביצועי התיק בערכו השיקלי וזאת לאור חשיפה לשינויים בשערי החליפין שבין המטבע הזר ובין השקל. כמו כן, יובהר כי ההשקעה באג"ח ממשלתי של מדינה זרה יוצרת חשיפה ליציבות ולסיכונים הגלומים באותה מדינה, חוסנה הכלכלי וכיו"ב, וההשקעה באג"ח קונצרני בחו"ל חשופה לחוסנן הפיננסי של אותן חברות ויכולת הפירעון שלהן. (4) ההשקעה בניירות ערך מסקטור הטכנולוגיה מתאפיינת ברמת סיכון גבוהה אשר לצד פוטנציאל התשואה הטמון בה, עלולה גם להוביל להפסדים גדולים. כן יש לקחת בחשבון כי התיק יתאפיין בפיזור בין-סקטוריאלי נמוך ובתנודתיות גבוהה, ועל כן התיק מתאים רק ללקוחות שמוכנים לקחת סיכונים גדולים ולגלות סבלנות לאפשרות של ספיגת הפסדים לאורך זמן. כמו כן אין באמור משום התחייבות, כי התיק יהיה בהכרח בעל חשיפה לניירות ערך מסקטור הטכנולוגיה הנסחרים בארה"ב. (5) התיק עשוי לכלול גם אג"ח מתחת לדירוג השקעה ו/או אג"ח לא מדורגות, וקיים סיכון, כבכל השקעה באג"ח, לחדלות פירעון המנפיק. כמו כן אין באמור משום התחייבות, כי התיק יהיה בהכרח בעל חשיפה לאג"ח חו"ל נקובות דולר. מובהר כי בהשקעה בחו"ל/מט"ח עשוי להיות פער בביצועי התיק בערכו במטבע הזר לעומת ביצועי התיק בערכו השיקלי וזאת לאור חשיפה לשינויים בשערי החליפין שבין המטבע הזר ובין השקל. כמו כן, יובהר כי ההשקעה באג"ח ממשלתי של מדינה זרה יוצרת חשיפה ליציבות ולסיכונים הגלומים באותה מדינה, חוסנה הכלכלי וכיו"ב, וההשקעה באג"ח קונצרני בחו"ל חשופה לחוסנן הפיננסי של אותן חברות ויכולת הפירעון שלהן.


האמור אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי האמור ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות לעיל נכונות למועד הפרסום, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות לעיל, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי מנהל התיקים ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)