קצב הצמיחה הנמוך בשווקים המפותחים מושך מנהלי השקעות לשווקים המתעוררים

מניות החברות בשווקים המתעוררים עדיין מתומחרות בחסר אל מול מקביליהן בשווקים המפותחים, גם אחרי 12 חודשים של עליות חדות. השווקים המתעוררים צפויים להציע הזדמנויות השקעה אטרקטיביות בשנת 2018, גם לאחר ביצועים טובים בשנת 2017. מדד היחס, MSCI Emerging Markets רשם עלייה של 34.35% בשנה האחרונה. הרפורמות הפיננסיות והרגולטוריות בשווקים המתעוררים משפיעות לחיוב על המצב הכללי במדינות המתפתחות, כשהגירעונות הגדולים בחשבונות השוטפים ושיעורי ריבית נמוכים, בניכוי אינפלציה, אשר היו נהוגים בקרב מדינות השווקים המתעוררים השתפרו בשנים האחרונות. מניות של חברות בשווקים המתעוררים עדיין נחשבות לזולות ביחס למקבילותיהן באירופה וארה"ב ומתומחרות בחסר ברמה היסטורית של מכפילים (12.74 אל מול 16.94).

דרום מזרח אסיה: רפורמות כלכליות ומבניות

הודו ואינדונזיה מובילות את מדינות דרום מזרח אסיה בביצוע רפורמות שנועדו למנוע פגיעות כלכליות שפקדו אותן במשברים כלכליים העולמיים בשנים 2000 ו-2008. תנועות הכספים אל הודו ואינדונזיה, היו הגדולות ביותר בין כל מדינות אסיה בשנת 2017 ועזרו להן לשפר את יתרות החשבון השוטף באופן הגדול ביותר בקרב מדינות השווקים המתעוררים, כך שבעתיד ישנו צפי לגידול בצמיחה בת קיימא שלהן. הצמיחה היציבה בסין ממשיכה לעודד השקעה בקרב שותפות הסחר באזור. רפורמות בסין תוך שיפור ברמת החיים עשויים להאט את קצב הצמיחה בצורה מינורית. חשוב לציין כי החששות בשנת 2016 באשר ליציבות המערכת הפיננסית במדינה שככו לאחר התערבות הממשל שהזרים כספים למערכת הבנקאית לצורך שמירה על יציבות הבנקים.

רוסיה: המשך הורדת הריבית

רוסיה נהנתה מביקושים מרשימים בשוק המקומי בשנת 2017, כאשר הבנק המרכזי הרוסי המשיך לאותת כי הוא עשוי להוריד את הריבית. כלכלת רוסיה, המאופיינת באינפלציה נמוכה צפויה להיות מושפעת לטובה מהורדת ריבית דבר התומך בעליות בשוק המניות. בנוסף, המונדיאל אשר יתקיים ברוסיה במהלך החודשים יוני-יולי 2018 צפוי להביא עמו גלי תיירים אשר צפויים להשאיר כספים רבים בתחומי המדינה ולתמוך בצמיחה המקומית.

אמריקה הלטינית: תנודתיות בטווח הקצר-בינוני, אטרקטיביות בטווח הארוך

בעוד התנודתיות בשוק המניות צפויה להישאר בטווח הקצר-בינוני עבור חלק ממדינות אמריקה הלטינית, השקעות בטווח הארוך במדינות אלו הנן אטרקטיביות בשל השינויים המבניים העמוקים, בעיקר בתחומי הפוליטיקה והכלכלה שצפויים להיעשות בהם. שתי דוגמאות למדינות אשר מבצעות רפורמות מבניות עמוקות הינן ארגנטינה וברזיל. בארגנטינה, מאוריציו מאקרי, אשר נבחר בשנת 2015 לנשיאות המדינה ביצע התקדמות משמעותית ביישום מספר רפורמות. שכנתה מצפון, ברזיל, אשר חוותה שערוריות שחיתות וסקנדלים פוליטיים חדשות לבקרים, מבצעת, תחת ממשלו של  הנשיא מישל טמר רפורמות מבניות, זאת לאחר שברזיל נכנסה למיתון העמוק ביותר מזה 100 שנה (ירידות של (3.8%-) ו-(3.6%-) בצמיחה בשנים 2015 ו-2016 בהתאמה).

סיכונים בשווקים מתעוררים

בניגוד לעבר בו בעיות פוליטיות וכלכליות פנימיות היוו גורם מיידי לירידות חדות בשווקים המתעוררים, כיום  הסיכון המרכזי לשווקים המתעוררים יכול להגיע דרך אירועים מאקרו-כלכליים אשר עשויים להתרחש דווקא בשווקים המפותחים. מדיניות מוניטרית ניצית במסגרת מדינות השווקים המתעוררים  יכולה להוביל לתנודתיות, אך נכון לכתיבת שורות אלה, מדינות אלו נמצאות במיקום טוב אל מול הסביבה העולמית המעלה ריבית בצורה מתונה. כמו כן, ריבית מותאמת לאינפלציה בחלק מהשווקים המתעוררים נשארת גבוהה ונותנת לבנקים המרכזיים באותן מדינות את הגמישות להוריד את הריבית באם יצטרך לעשות זאת. חששות באשר להאטה חדה בסין התמתנו בשנה וחצי האחרונות, אך הדגש בסין ממשיך להיות לגבי האופן בו מתבצע השינוי במקורות הצמיחה (מכלכלה יצרנית לכלכלה צרכנית), בדומה לארה"ב, עם דגש על חוסנה של המערכת הפיננסית במדינה.

לסיכום, נראה כי בשנים הבאות שווקי המניות בכלכלות  המתעוררות יהיו פחות הומוגניות והיכולת לזהות השקעות אטרקטיביות בשווקים המפותחים  תלויה בניתוחים קפדניים של דוחות החברות והנתונים המאקרו כלכליים של כל אחד מהשווקים המתפתחים יוכלו לנצל הזדמנויות בשווקים המתפתחים בשנת 2018.

 

למידע על קרן הנאמנות:
מגדל (4D) שווקים מתעוררים // מס' ני"ע: 5131339

לרכישת הקרן פנה ליועץ ההשקעות בבנק
מגדל שוקי הון  // קרנות נאמנות // מוקד מקצועי 03-5193333

 

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע”מ ("מגדל שוקי הון”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

>> לעמוד פרופיל החשיפה  מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע"מ. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיף ודו”חות מיידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם.

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)