לנוחיותך, להלן פירוט פרופיל החשיפה של קרן נאמנות המציין את מידת החשיפה המרבית של הקרן למניות ולמטבע חוץ.

דרגת החשיפה המרבית למניות מסומנת באמצעות ספרה ודרגת החשיפה המרבית למטבע חוץ מסומנת באמצעות אות לועזית:

 

חשיפה למניות חשיפה למט"ח
ללא חשיפה 0 0
עד 10% 1 A
עד 30% 2 B
עד 50% 3 C
עד 120% 4 D
עד 200% 5 E
מעל 200% 6 F

 

(!) - סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן. שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים בקבוצה השניה עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות. לעניין זה: "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ (-BBB (BBB מינוס או מדירוג מקביל לו.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)