התפרצות נגיף הקורונה והתפשטותו ברחבי העולם גרמה לתנודתיות בבורסות ולבהלה בקרב ציבור המשקיעים. הירידות החדות בשווקים הובילו חלק מהמשקיעים לחסל את אחזקותיהם במהירות ובאימפולסיביות – טעות נפוצה אשר לרוב עשויה לגרום להפסדים. המכירה ההמונית אמנם חיזקה את מגמת הירידות אך במקביל היא הגדילה את ההיצע בשווקים, כך שבפועל נוצרו לא מעט הזדמנויות השקעה. אחת מהן היא באגרות החוב הקונצרניות, אפיק שהפך לאחרונה לאטרקטיבי במיוחד בעקבות הירידה החדה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות, סביבת הריבית הנמוכה והעדר אלטרנטיביות השקעה סולידיות.

חלון ההזדמנויות שנוצר לאחרונה באגרות החוב הקונצרניות צר יחסית, ולהערכתנו הוא עלול להיסגר בקרוב. אחת הדרכים המומלצות לניצול פוטנציאל ההשקעה ורמות המחירים הנוחות באפיק הקונצרני לאורך זמן היא באמצעות תיק אג"ח לפדיון. מדובר בתיק השקעות מנוהל המורכב מאגרות חוב קונצרניות הנבחרות בקפידה וככלל מיועדות להחזקה עד מועד פדיונן הסופי. תיק זה מהווה פתרון למשקיעים המעוניינים בחשיפה בדרגת סיכון נמוכה לשוק ההון לצד מגוון יתרונות, בראשם הכנסה שוטפת באופן קבוע מתשלומי ריבית וקרן של אגרות החוב.

התיק מאפשר חשיפה למגוון רחב של אגרות חוב קונצרניות שלהערכתנו הן בעלות פוטנציאל. ההיצע הרחב בשוק האג"ח המקומי והשונות הגדולה בין החברות וסדרות האג"ח שהונפקו על ידן מחייבות בחירה מקצועית ונכונה של ניירות ערך. זאת, מכיוון ששוק האג"ח המקומי השתכלל מאוד בשנים האחרונות, בין היתר בעקבות האפשרות שנפתחה בפני חברות לגייס הון באמצעות אשראי חוץ בנקאי. אפשרות זו הובילה לצמיחה משמעותית של שוק אג"ח הקונצרניות ולשונות באיכות החוב המונפק, ועל כן ישנה חשיבות גדולה לבחירה קפדנית של ניירות הערך בתיק ולפיזור מושכל של ההשקעות.

תיק אג"ח לפדיון מעניק תזרים מזומנים קבוע גם בתקופות של חוסר וודאות

כאמור, תיק אג"ח לפדיון מעניק למשקיע תזרים מזומנים קבוע – לרבות בתקופה הנוכחית המתאפיינת בחוסר וודאות בשווקים. אגרות החוב בתיק הן במח"מ קצר עד בינוני, ומכאן שלהערכתנו התיק לא צפוי לסבול מתנודתיות גבוהה. את תשלומי הריבית והקרן השוטפים שישולמו על-ידי המנפיק, ניתן למשוך במזומן מהתיק או לחלופין להשקיע את הכסף מחדש, ובכך להגדיל את משך ההשקעה בתיק מעבר לפרק הזמן שהוגדר.

יתרון משמעותי נוסף הוא שכל משקיע יכול לבחור את רמת הסיכון המתאימה לצרכיו ולמטרותיו האישיים. אחת הדרכים לשמור על רמת הסיכון היא באמצעות דירוג ההשקעה של אגרות החוב שבתיק. דירוג זה, נזכיר, מהווה אמצעי להעריך באופן יחסי את סיכון האשראי, כלומר את יכולתו של המנפיק לעמוד בהתחייבויותיו. הגדרת רמת הסיכון בתיק תיקבע יחד עם הלקוח בהתאם לצרכיו ומאפייניו.

לשם הדוגמא, תיק אג"ח לפדיון ברמת סיכון נמוכה, יכול להיות מורכב בחלק משמעותי מאגרות חוב של בנקים וחברות ביטוח בישראל בדירוגי אשראי גבוהים ותיק אג"ח לפדיון ברמת סיכון בינוני יכול לשלב גם אגרות חוב של חברות נדל"ן וטכנולוגיה בדירוגי השקעה נמוכים יותר. הרכב כל תיק נקבע ע"י מנהלי ההשקעות המקצועיים שלנו, אשר בוחנים את השוק באופן שוטף ומיומנים בזיהוי הזדמנויות השקעה – לרבות בעתות שבהן השווקים תנודתיים.

מחלקת המחקר של מגדל שוקי הון מסקרת את שוק אגרות החוב בישראל, וכל אגרות החוב שיירכשו לתיק תהיינה מתוקפות על-ידה, תוך ההקפדה על המח"מ, וכללי השקעה נוספים אשר מטייבים את איכות התיק, זאת במטרה להפחית את הסיכון ולהגדיל את פוטנציאל התשואה שבאפיק השקעה זה. בכל תיקי אג"ח לפדיון לא נרכוש, למשל, אגרות חוב שהונפקו על ידי חברות שלא עמדו בשנים קודמות בהתחייבויותיהן למשקיעים או שנקלעו בעבר להסדר חוב, כגון אפריקה ישראל של לב לבייב וקבוצת דלק של יצחק תשובה; לא נרכוש אג"ח של חברות נדל"ן אמריקאיות, שמרביתן התאגדו באיי הבתולה (BVI) ורמת השקיפות והמידע עליהן נמוכות משמעותית בהשוואה לחברות המקומיות; ולא נרכוש אגרות חוב בנקאיות מסוג coco. התיק נבחן באופן שוטף וככל הנדרש יבוצעו בו התאמות בהתאם לשיקול דעת מנהלי ההשקעות.

ליהנות ממחירי כניסה נוחים וצפי לתנודתיות נמוכה לאורך כל תקופת ההשקעה

מצורף לדוגמא גרף המציג את ביצועי מדד אג"ח כללי בראייה היסטורית משנת 2000.

לסיכום, תיק אג"ח לפדיון מאפשר לנצל את אטרקטיביות ההשקעה באפיק הקונצרני בעקבות משבר הקורונה, במקביל לכל היתרונות של תיק השקעות מנוהל אישית. התיק מאפשר, כאמור, ליהנות מתזרים מזומנים קבוע גם בתקופות של חוסר וודאות בשווקים, וליהנות לאורך כל תקופת ההשקעה ממחירי הכניסה הנוחים בעת הנוכחית. אגרות החוב בתיק הינן נבחרות בקפידה לאחר שתוקפו ע"י מחלקת המחקר של מגדל שוקי הון, ובמח"מ ידוע מראש שככלל הולך ומתקצר, ולהערכתנו בעלות פוטנציאל תשואה טוב יותר בהשוואה לאלטרנטיבות של הפיקדונות הבנקאיים המניבים תשואה אפסית. כל זאת במקביל לניהול השקעות איכותי וליווי אישי ע"י אנשי מקצוע, אשר להם הידע והניסיון הדרושים כדי להתמודד בהצלחה עם תקופות של חוסר וודאות ותנודתיות בשווקים.

 

לסקירות נוספות בנושא ניהול תיקי השקעות >>

 

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

אין באמור משום התחייבות להקטין ו/או לנטרל את הסיכון שבהשקעה ו/או את החשיפה להפסדים שעלולה להיות קיימת בהשקעה מסוג זה. אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד זה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד. מדד אג״ח כללי המובא לעיל והשנים המוצגות בו, מובאים כדוגמא בלבד, ואין הכרח כי ביצועי המדד והמגמות שהיו בו בעבר, יימשכו גם בעתיד, וכן אין בכך כדי לשלול קיומם של מדדים אחרים עם ביצועים טובים/ גרועים יותר. התיק עשוי לכלול גם אג"ח מתחת לדירוג השקעה ו/או אג"ח לא מדורגות. כמו כן, יובהר כי ההשקעה באג"ח קונצרני חשופה לחוסנן הפיננסי של החברות שהנפיקו את האג"ח וליכולת הפירעון שלהן. כבכל השקעה באג"ח קונצרני, בין אם מדורג ובין אם לאו, קיים סיכון לחדלות פירעון המנפיק ואין כל ערובה שהמנפיקים אכן יעמדו בהתחייבויותיהם. אופן מדיניות ההשקעות האמור לעיל הינה ככלל מסוג Buy & Hold והיא פסיבית בעיקרה. אף שההשקעה באג"ח הקונצרניות מיועדת להחזקה בהן עד לפדיון, לרבות במקרה של ירידה בשערי אגרות החוב עד לפדיונן, אין בכך כדי לגרוע משיקול דעתו של מנהל התיקים למכרן טרם מועד הפדיון, כגון אם על פי שיקול דעתו הבלעדי, סבור מנהל התיקים כי יהיה בהחזקת האג"ח עד למועד הפידיון, כדי לפגוע בניהול תיק ההשקעות של הלקוח. הצלחת מדיניות ההשקעות מותנית, בין היתר, בכך שבמהלך תקופת ההשקעה המינימאלית לא יבקש הלקוח למשוך כספים מתיק ההשקעות ו/או יתן הוראות שיגרמו לשינוי בהרכב תיק ההשקעות. מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ (לעיל ולהלן – "מנהל התיקים") הינה בעלת רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), והיא מבוטחת בביטוח כנדרש מבעל רישיון על פי חוק זה. מנהל התיקים עוסק בשיווק השקעות כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ, ואינו עוסק בייעוץ השקעות. ניתן לצפות ברשימת הגופים הקשורים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, בקישור הבא: https://msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, מסמך זה ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)