הצבעה באסיפות מחזיקים

אסיפות בעלי מניות ומחזיקי ניירות ערך שאינם אג"ח

מנהל הקרן מצביע באסיפות בעלי מניות ומחזיקי ניירות ערך שאינם אג"ח, בד"כ על פי המלצות הגורם המקצועי: אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ.
עיקרי העקרונות המנחים שנקבעו על ידי הגורם המקצועי הנ"ל בנושאים הקשורים לאסיפות הנ"ל מפורטים במדיניות ההצבעה שלו ומפורסמים באתר האינטרנט שלו (קישור: http://www.entropy-frs.co.il).
מובהר, כי הגורם המקצועי הינו גורם מייעץ וכי מנהל הקרן רשאי שלא להצביע על פי מדיניות ההצבעה של הגורם המקצועי האמור.

אסיפות מחזיקי אג"ח והסדרי חוב

מנהל הקרן מצביע באסיפות מחזיקי אג"ח ובנושאים הקשורים להסדרי חוב, בד"כ בהתאם לעקרונות מנחים שנקבעו על ידו לגבי עניינים אלה, המפורטים להלן.
מובהר, כי כל החלטה נדונה על ידי מנהל הקרן לגופה ובהתאם לנסיבותיה.

עיקרי העקרונות המנחים שנקבעו על ידי מנהל הקרן בנושאים הקשורים לאסיפות מחזיקי אג"ח ולהסדרי חוב הינם כדלקמן:

1. הצבעה על מינוי נציגות
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
1.1. האם נדרשת נציגות בכלל או בעת הנוכחית בפרט.
1.2. האם נדרשת נציגות משותפת למספר סדרות או שיש לבחור נציגות נפרדת לסדרה ספציפית וכיוצ"ב.

2. הצבעה על זהות הנציגות (כל עוד לא מדובר במנהל הקרן)
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
2.1 האם יש עדיפות לנציגות של מוסדיים ו/או פרטיים ו/או אנשי מקצוע.
2.2 מספר הנציגים הרצוי.
2.3 הרקע והניסיון של כל מועמד.
2.4 האם הנציגים בשכר, האם קיימת מגבלת שכר וכיוצ"ב.

3. הצבעה על מינוי עו"ד מטעם הנציגות
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
3.1 האם נדרש עו"ד בעת הנוכחית.
3.2 האם קיימת עדיפות לייצוג משפטי משותף למספר סדרות אג"ח או לכל סדרה בנפרד.
3.3 האם יש עדיפות לעו"ד אחד או שיתוף פעולה של מספר עורכי דין וכיוצ"ב.

4. הצבעה על שכר טרחת עו"ד/מומחה מטעם הנציגות וכו'
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
4.1 הניסיון וההערכה המקצועית לכל מועמד.
4.2 עלות שכ"ט מבוקשת.
4.3 האם קיימת מגבלת שכר או תקופה.
4.4 האם קימיים ניגודי עניינים פוטנציאלים.

5. הצבעה על שכר טרחת בעל תפקיד
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
5.1 עלות השכר המבוקשת לרבות מרכיביה.
5.2 סבירות העלות לעומת עלויות שכר בתיקים דומים.
5.3 גובה השכר בהתאם לחלופות תשלום אחרות המצויות בחוק.
5.4 האם השכר מקובע או מותנה בארועים עתידיים.
5.5 עיתוי מועד קבלת השכר לרבות האם בעל התפקיד מקבל כעת את מלוא השכר אולם נותרת לו עבודה לביצוע.

6. הצבעה על שינוי בתנאי שטר נאמנות
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
6.1 השלכות אפשריות של השינוי המוצע, לרבות ההשלכות של קבלת או דחיית השינוי.
6.2 בחינה האם השינוי הינו לטובת מחזיקי האג"ח.
6.3 בחינה האם השינוי משקף את מקסום פוטנציאל שינוי הזכויות שניתן להשיג בעבור מחזיקי אגרות החוב.
6.4 בחינת השינוי באמות המידה הפיננסיות המצויות בשטר הנאמנות.
6.5 בחינת השינוי בביטחונות.
6.6 בחינת השינוי בתנאי ההעמדה לפירעון מיידי.
6.7 בחינת השינוי בלוחות הסילוקין של אגרות החוב.
6.8 בחינה האם דחיית מועדים מטיבה או פוגעת במחזיקי אגרות החוב.
6.9 בחינה האם יש שינוי בקדימויות נשייה.

7. הצבעה על העמדה לפירעון מיידי
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
7.1 בחינה האם קיימת עילה.
7.2 השלכות אפשריות של קבלת ההחלטה.
7.3 ניתוח כללי של כדאיות החלופות השונות.

8. הצבעה על נקיטת פעולות משפטיות להגנה על זכויות המחזיקים
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
8.1 בחינה של האירועים בגינם נדרשת נקיטת פעולה.
8.2 מהות הפעולה המוצעת.
8.3 השלכות אפשריות של קבלת או אי קבלת ההחלטה.
8.4 העלות הכספית של הפעולה המוצעת.

9. הצבעה על החלפת נאמן
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
9.1 בחינת מהות הסיבה בגינה מוצע להחליף את הנאמן של אגרות החוב, כגון: האם לנאמן המכהן קיימים ניגודי עניניים, האם הנאמן המכהן התרשל בתפקיד, האם הנאמן המכהן פעל שלא בהתאם להוראות שטר הנאמנות וכיוצ"ב.
9.2 בחינת הכשירות והתנאים של הנאמן המוצע.
9.3 בחינה האם לנאמן המוצע יש ניגוד עניינים (לדוגמא: נאמן של סדרות אג"ח אחרות בחברה\נאמן של סדרת אג"ח בחברה הקשורה לחברה וכיוצ"ב).

10. הצבעה על הסדר חוב
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
10.1 האם צפוי להתקבל רכיב מנייתי.
10.2 האם צפוי להתקבל רכיב בלתי סחיר.
10.3 האם צפוי להתקבל אג"ח שאינו בדירוג השקעה.
10.4 האם ההסדר כולל ויתור על רכיבים מהותיים כגון: מחיקת חלק מהחוב, גרייס של יותר משנתיים, הורדת ריבית וכיוצ"ב.
10.5 האם ההסדר כולל תוספות המשפרות את מצב האג"ח כגון: תוספת ריבית משמעותית, הוספת בטחונות, הזרמת הון לחברה, הוספת אמות מידה פיננסיות, הוספת עילות להעמדה לפרעון מידי, הנחתת חובות אחרים לעומת האג"ח, שיעבוד שלילי, זכות להנות מ-UPSIDE עתידי וכיוצ"ב.
10.6 הממשל התאגידי המוצע במסגרת ההסדר.
10.7 הגבלה על עסקאות בעלי עניין ומשיכת שכר/דמי ניהול ו/או דיבידנד וכספים אחרים ע"י בעלי השליטה.
10.8 צמצום עלויות כלליות לרבות הוצאות שכר.

11. הצבעה על אישור עסקאות עם בעלי עניין
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
11.1 בחינת מהותיות של עסקת בעלי עניין.
11.2 בחינה האם עסקת בעלי העניין נוגדת את הוראות שטר הנאמנות.
11.3 בחינה וניתוח של השפעת עסקת בעלי עניין על יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לשלם תשלומים למחזיקי האג"ח.
11.4 בחינה וניתוח של השפעת עסקת בעלי העניין על מצב האיתנות הפיננסית של החברה.

12. הצבעה על הסכמים משפטיים שאינם הצעת הסדר בחברה
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
12.1 בחינה של מהות ההסכם.
12.2 בחינה של ניגודי עניינים, באם קיימים בהסכם.
12.3 בחינה האם ההסדר מיטיב את מצב מחזיקי האג"ח.
12.4 בחינה של הסיכונים הכלכליים הכרוכים באישור ההסכם או באי אישורו.
12.5 בחינה של הסיכונים המשפטיים הכרוכים באישור ההסכם או באי אישורו.
12.6 בחינה של עלויות הכרוכות בביצוע ההסכם לרבות עלויות עסקה, מיסוי וכיוצ"ב.
12.7 בחינת חלופות, באם קיימות, להסכם המוצע.

13. הצבעה על אישור ביצוע עסקאות שמוצעות על ידי בעל תפקיד
מנהל הקרן יבחן, בין היתר, את הגורמים הבאים, ככל שהם רלוונטיים:
13.1 ניתוח העסקה המוצעת ע"י בעל התפקיד והשפעתה על גובה החזר החוב הצפוי למחזיקי האג"ח.
13.2 בחינה של החלופות הקיימות או הצעות אחרות לעסקה המוצעת ע"י בעל התפקיד.
13.3 בחינה של עלויות ביצוע העסקה.
13.4 בחינה של השלכות המס כתוצאה מביצוע העסקה.

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)