רכישת אג"ח עד למועד הפידיון היא אחת מאסטרטגיות ההשקעה המתאימות לתקופה זו בשווקים   

 

תקופות של חוסר וודאות בשווקים, דוגמת זו המלווה אותנו כעת(*), מובילה דרך קבע משקיעים רבים לצמצם סיכונים ולחפש אפיקי השקעה סולידיים יחסית.

אחת מפעולות ההשקעה העיקריות שמבצעים משקיעים בתקופות בהם שורר ערפל סביב הנעשה בשווקים, ובתקופה כמו זו בה מתרבים סימני השאלה לגבי כיוון הכלכלה הגלובלית, הוא המעבר מהאפיק המנייתי לאפיקי האג"ח.

אמנם גם אפיקי האג"ח לא היו מנותקים מהמתרחש בשווקים, וגם הם חוו בחודשים האחרונים ירידות שערים משמעותיות. אולם, בעקבות כך, התשואות בהן נסחרות רבות מסדרות האג"ח הקונצרניות, מייצרות הזדמנות השקעה מעניינת למדי למשקיעים המבקשים להפחית את התנודתיות בתיק ההשקעות שלהם.

כמו באפיק המנייתי, ירידות השערים באפיק האג"ח הקונצרני היו רוחביות. מהסנטימנט השלילי נפגעו חברות משלל תחומי פעילות ובהן פיננסים, אנרגיה, נדל"ן, מסחר ועוד, בדירוגים שונים, החל מסדרות של אגרות חוב של חברות חזקות אשר מדורגות בדירוגים גבוהים ועד לסדרות הנחשבות למסוכנות יחסית, ולטווחי השקעה שונים (מח"מים ארוכים וקצרים).

אחת משיטות הפעולה שבנקיטתה גדלה כדאיות ההשקעה בתקופה זו, לפי התפיסה במגדל שוקי הון, היא רכישת אג"ח קונצרניות עד לתום משך חייהן – המועד בו הן צפויות להיפדות באופן סופי, על מלוא סכום החוב.

בתקופות מסחר שקטות יותר, מרבית המשקיעים רוכשים בדרך כלל סדרות אג"ח ומוכרים אותן לאחר זמן מה, על בסיס שינוי ערכן בשוק וטרם הגעתן למועד הפידיון. אולם רכישת סדרת חוב עד לתום מועד הסחירות שלה והחזר החוב הסופי – שהינו תאריך שנקבע עם הנפקת הסדרה, עשויה להקטין עבור המשקיע את הסיכונים בהשקעה, ולצמצם את האפשרות להיפגע מגל נוסף של ירידות שערים. בדרך זו, המשקיע נהנה באופן קבוע מהתגמולים שהחברה המנפיקה מחויבת לשלם – הריבית השוטפת על החוב ("קופונים"), ובמועד הפידיון הוא מקבל בחזרה את הסכום המקורי שהשקיע ברכישה.

במגדל שוקי הון סבורים, כי מחירי סדרות האג"ח הקונצרניות כיום בשוק מהווים בסיס ראוי להגדיל באופן מדוד והדרגתי את ההשקעות באפיק. כל זאת בהנחה והמשקיע רוכש סדרות של חברות שאת פעילותן הוא מכיר על בוריין, ולאחר שביצע בחינה של מצבן הפיננסי והעסקי. ניתן להניח כי בכך הוא יצליח לצמצם את האפשרות בו אחת מהחברות שבחובן הוא השקיע תיכשל מלעמוד בהתחייבויותיה, תגיע לכשל פירעון ולהליכי "תספורת".

נוסף לניתוח מצב החברות, כדי לצמצם סיכונים המשקיעים נדרשים לפזר את השקעותיהם באפיק החוב לאגרות חוב מתחומי פעילות שונים, ולתת עדיפות לסדרות בעלות דירוג גבוה יחסית, לבחון את תנאי כל סדרת אג"ח אותה הם שוקלים לרכוש, ולהתמקד בסדרות שטווח הפידיון שלהן הוא כ-3-4 שנים במועד בניית תיק ההשקעות. כך לראיית מגדל שוקי הון.

כניסה להשקעה באפיק זה ושמירה על כללי השקעה נכונים עשויים להגדיל את התשואה שיניב תיק ההשקעות ולצמצם סיכונים, כל זאת נוכח התנודתיות הגבוהה יחסית בשווקים בתקופה זו.

אנו במגדל שוקי הון מנהלים תיק השקעות אג"ח לפדיון 2025 ותיק אג"ח חו"ל לפדיון 2025 המותאמים במיוחד לתקופה זו. אנו מסקרים באופן שוטף אגרות חוב רבות בשוק המקומי וביכולתנו לבחור בקפידה את אגרות החוב שלהערכתנו הן בעלות פוטנציאל.

 

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

 

לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

 

 

(*) המידע נכון ליום 31.7.22

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי (לרבות תשואה עודפת) ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי למגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ ("מנהל התיקים") ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בסקטורים ו/או בתחומים הנזכרים בה ו/או אחזקות בנכסים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים אלה, וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בתחומים ו/או בסקטורים הנזכרים בסקירה, אשר השקעותיהם יכללו ניירות ערך/נכסים פיננסיים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים הנזכרים בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים ו/או לסקטורים הנזכרים במסמך זה או למדדים ו/או סקטורים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות ו/או המידע המובאים בסקירה נכונים למועד פרסומה, והם עשויים להשתנות ללא שום הודעה נוספת מטעם מנהל התיקים, ואין כל הכרח כי המגמות המתוארות בסקירה לגבי הסקטורים ו/או התחומים ו/או ניירות הערך ו/או המכשירים הפיננסיים הנזכרים בסקירה, תימשכנה בעתיד. הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. הסקירה אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שייגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. ההשקעה באג"ח חשופה לחוסנן הפיננסי של החברות המנפיקות ו/או המדינה המנפיקה, וליכולת הפירעון שלהן. כבכל השקעה באג"ח, בין אם מדורג ובין אם לאו, קיים סיכון לחדלות פירעון המנפיק ואין כל ערובה שהמנפיקים אכן יעמדו בהתחייבויותיהם. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את המידע ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא. עדכון על אודות שינוי בתאגידים הקשורים למנהל התיקים ובנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם, יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)