אזרחי העולם חוזרים לטייל ומניות חברות התיירות נהנות מסביבת פעילות חיובית

עולם התיירות פורח, ובתקופה האחרונה הסימנים לכך הולכים ומתרבים. החל מתמונות של תורים ארוכים בנמלי תעופה, דרך שיפור בתוצאות כספיות של רבות מהחברות הפועלות בענף ובהן חברות תעופה, מלונאות, הזמנות, טיולים ועוד, ועד לדיווחים על צורך הולך וגובר לכוח אדם לאיוש משרות.

אלה ועוד מגיעים לאחר קריסה רוחבית שנרשמה בעולם התיירות בשנת 2020, בעקבות התפשטות וירוס הקורונה, שבאה לידי ביטוי בתוצאות כספיות גרועות במיוחד שהציגו חברות התיירות על ענפיהן השונים, הפסדי עתק ופיטורי עובדים מאסיביים.

לפי נתוני הפורום הכלכלי העולמי (World economic forum) בשנת 2020 הפסדי תעשיית התיירות ברחבי הגלובוס הצטברה לסכום עתק של כ-4.5 טריליון דולר ומספר המשרות בה הצטמק בכ-62 מיליון.

לאחר הנזק ההיקפי והעוצמתי שייצרה הקורונה ב-2020 לתחום התיירות העולמי, בשנה שעברה התאפיינה הפעילות בענף התיירות בחוסר יציבות גבוה, שהושפעו מרמות התחלואה, הגבלות התנועה הממשלתיות, רמת החששות של האזרחים משהייה במקומות הומים ועוד.

גם תחילת השנה הנוכחית לא בישרה טובות, עם המלחמה באוקראינה שהוסיפה לחוסר היציבות העולמי ועוררה חששות גם לגבי השלכות אפשריות בתחום התיירות.

אולם כעת, אחרי הסרת מגבלות תנועה בחלקים נרחבים בעולם נראה כי עולם התיירות ניצב בפני אפשרות להציג קצבי צמיחה מהירים, שכבר כאמור מתחילים לבוא לידי ביטוי בשטח.

זאת בעיקר, כך נראה, נוכח הרצון העז של אזרחי העולם לשוב ולטייל אחרי תקופה ארוכה בה נמנעו מלעשות זאת.

לפי נתוני World economic forum – טרם מגיפת הקורונה עולם התיירות והטיולים (Travel and Tourism) היה אחראי, באופן ישיר ועקיף, על כ-10% מהתמ"ג העולמי.

כעת, בעוד בטווח הקצר הצפי הוא כי אתגרי הענף יהיו קשורים ליכולת הקיבולת המוגבלת של חברות הענף, אחרי שקיצצו וצמצמו במצבת כוח האדם שלהן וכעת סובלות מכך, כמו גם להשפעות המתחים הגיאופוליטיים.

אולם בהמשך הפעילות בענף עשויה לייצר לא מעט הזדמנויות הקשורות מלבד ברצון העז לצאת ולטייל גם לשינוי והרחבת טעמי התיירים, הגדלת נתח התיירות המקומי בשווקים רבים, שילוב של נסיעות לעסקים והנאה.

כבר כעת, חברות הענף נהנות מעליות מחירים רוחביות – גם של טיסות, גם של אירוח וגם של שירותי תיירות עוטפים נוספים, רבות מהן מציגות תחזיות אופטימיות להמשך וחלקן כבר דיווחו במהלך המחצית הראשונה של השנה על ביקושי שיא שלא רשמו גם טרם משבר הקורונה.

בשלב הנוכחי, גם החששות מהשפעות האינפלציה ופגיעה בפעילות הכלכלית אינם נראים כמאיימים על המשך הכיוון החיובי בתחום, כך לכל הפחות לפי כמה ממנהלי חברות בענף, המעידים על העלייה העזה ברצון האזרחים לטייל ועל ביקושים גבוהים לחופשות, גם במחירים גבוהים יותר.

נוכח כל אלה, יש מי שמזהה פוטנציאל במחירן של כמה ממניות חברות התיירות, על ענפיו השונים. אותן מניות צללו בעשרות אחוזים במהלך משבר הקורונה, וחלק גדול מהן טרם התאוששו מהירידות החדות באופן מלא.

 

אתם מעוניינים שמומחי ההשקעות של מגדל שוקי הון ינהלו עבורכם את הכסף?

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

 

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי (לרבות תשואה עודפת) ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי למגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ ("מנהל התיקים") ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בסקטורים ו/או בתחומים הנזכרים בה ו/או אחזקות בנכסים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים אלה, וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בתחומים ו/או בסקטורים הנזכרים בסקירה, אשר השקעותיהם יכללו ניירות ערך/נכסים פיננסיים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים הנזכרים בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים ו/או לסקטורים הנזכרים במסמך זה או למדדים ו/או סקטורים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת, ואין כל הכרח כי המגמות המתוארות בסקירה לגבי הסקטורים ו/או התחומים ו/או ניירות הערך ו/או המכשירים הפיננסיים הנזכרים בסקירה, תימשכנה בעתיד. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שייגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את המידע ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)