בעקבות התפשטות ווירוס הקורונה בעולם ותגובת שוקי ההון, החלטנו לבחון כיצד שוק המניות העולמי הגיב לאורך ההיסטוריה להתפרצויות של מחלות.

מה קורה בשווקים?

עד כה, התפשטות המגיפה השפיעה על שוקי ההון באופן מוגבל יחסית, כאשר הסקטורים שנפגעו משמעותית קשורים ישירות לתעשיית התיירות ואינם מהווים חלק מליבת השווקים המפותחים. יחד עם זאת, הידיעות על התפשטות המחלה מגיעות בתקופה של רצף עליות משמעותי וממושך. לכן, זה אך טבעי שידיעה שלילית – מכל רקע שהוא – תשפיע על התנהלות השווקים.

מה אפשר ללמוד מההיסטוריה?

לאור האירועים, החלטנו לבחון בראייה היסטורית את האופן שבו שוק המניות העולמי הגיב להתפרצויות של מגיפות (החל משנות ה – 70 של המאה הקודמת).

המסקנה שעלתה היא כי במספר לא מועט של מקרים, התפרצות מגיפה גרמה להשפעה שלילית על מדד המניות העולמי במהלך חודש המסחר
העוקב. ואולם, כשבוחנים פרקי זמן של 3 חודשים ו- 6 חודשים קדימה, תשואות המדד משקפות נאמנה יותר את המצב הכלכלי באותה העת –
ללא קשר לחדשות השליליות שפורסמו בחודש המסחר הראשון ולאופן השפעתן.

כך למשל, בשנת 2009, כחצי שנה לאחר התפרצות שפעת החזירים, שוק המניות העולמי עלה בכ-40%. גם בשנת 2003, כחצי שנה לאחר התפרצותה של מחלת ה-SARS בשנת 2003, מדד המניות העולמי עלה בשיעור של כ- 21%. המשותף לדוגמאות אלה ולרבות נוספות הוא שבכל אותם המקרים, מגיפות השפיעו על השווקים בטווח קצר בלבד כתוצאה מאי וודאות זמנית.

במילים אחרות, ההיסטוריה מלמדת כי המגמה הכללית בשווקים אינה מושפעת לאורך זמן מחדשות שליליות בנושאי מגיפות. השפעה זו חולפת
שבועות ספורים לאחר ההתפרצות, משום שבטווח הארוך מי שקובעת את מצב השווקים היא הכלכלה.

 

הסקירה הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ("מגדל”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד פרסומה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הנמען. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או ללקוחותינו ו/או לחברות מקבוצת מגדל שוקי הון עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם,
ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא https://msh.co.il/migdal-capital-markets/fundsdisclosure /. התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מגדל בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מגדל כל חובה להודיע על שינוי כאמור. יצוין, כי התאגיד הקשור למגדל – מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינו עוסק בייעוץ השקעות.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)