Why ESG Matters in a Crisis

The global pandemic and resultant economic stress have revealed many new normals, including the efficacy of ESG

How S&P maximize positive impact

Essential Positive Impact Analytics by Trucost, part of S&P Global, provides mission critical insight to maximize the positive impact of corporations and financial intuitions through the universal lens of the United Nations Sustainable Development Goals.

30 טריליון דולר לא טועים: מה עומד מאחורי הזינוק המטאורי בהשקעות ESG

השקעות אחראיות (ESG) הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר כיום בעולם, עם למעלה מ-30 טריליון דולר המנוהלים לפי גישה זו. מדובר בגישת ניהול השקעות אטרקטיבית המאפשרת להציף ערך כלכלי, באמצעות התמקדות בחברות הבולטות הן בפרמטרים פיננסיים-עסקיים והן בפרמטרים סביבתיים (Environment), חברתיים (Social) וממשל תאגידי (Governance).

ESG investing has moved to the mainstream

Company boards have realised that, unless they want to be on the wrong side of history, they have to comply more fully with environmental, sustainable and governance principles.

The Evolution Of Sustainable Investing Rewards

Answering to investors’ growing demand for robust and comprehensive ESG metrics, the S&P Global ESG Scores were made accessible to the global investment community on 18th May 2020 – in the midst of a global crisis that has seen large outflows from mainstream funds and inflows into sustainable investments as global sustainability indices have outperformed […]

"אם בעלים של חברה רואה שבעל מניות מיעוט לא מרוצה, זה חייב להשפיע עליו"

שיקולי איכות סביבה, יחס לעובדים וממשל תאגידי חייבים להיות במערך השיקולים של מנהל השקעות כמו כל גורם סיכון אחר, כך לפי דניאל סאמרפילד, ראש מחלקת תאגידים בקרן הפנסיה השנייה בגודלה בבריטניה; "דרך הפעלת לחץ על החברות בנושאים חברתיים נגרום להן להקטין את הסיכונים האלה"

(1) המדדים המוזכרים הינם מוצרים של S&P Dow Jones Indices LLC, שהינה יחידה של S&P Global או של המסונפים אליה (“SPDJI”) והם ניתנים ברישיון לשימוש על ידי מנהל הקרן. Standard & Poor’s® ו-S&P® הינם סימני מסחר רשומים של Standard & Poor’s Financial Services LLC, שהינה יחידה של S&P Global (“S&P”). Dow Jones®הוא סימן מסחר רשום של Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”), וסימני מסחר אלו ניתנו ברישיון לשימוש על ידי SPDJI וכן ניתנו ברישיון משנה לצרכים מסוימים למנהל הקרן. הקרנות אינן ממומנות, מאושרות, נמכרות או מקודמות על ידי SPDJI, Dow Jones, S&P, או מי מהמסונפים להם והם לא מצהירים כל הצהרה בקשר לכדאיות ההשקעה בקרן והם אינם אחראים לגבי טעויות, מחדלים או הפרעות לגבי המדד. (2)  בקרן שאינה מנוטרלת מט"ח – ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן המחושב במט"ח, ומשיעור השינוי במטבע בו מחושב נכס המעקב של הקרן.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

הכתבות והידיעות המובאות כאן הינן אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדו לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הכתבות והידיעות הובאו כמות שהן, כפי שפורסמו באמצעי התקשורת ו/או באתרים הרלוונטיים. אין הכתבות והידיעות מתיימרות להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בהן, ועל כן אנו מניחים כי הן ייקראו יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות הינן של הכתב/עורך הכתבה או הידיעה ואינן מטעמנו ולא נבדקו על-ידינו, ולא אנו ולא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותם או לדיוקם. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות נכונים למועד הכתבה/ידיעה בלבד, ועשויים להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין באמור כדי להווה ייעוץ/שיווק להשקעות ואין הוא בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בכתבות ובידיעות. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את האמור לעיל ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)