כללי

 • קבוצת מגדל שוקי הון – חברת מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ו/או חברת מגדל קרנות נאמנות בע"מ ו/או חברת מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ  ו/או חברת מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ וכן כל אחת מהחברות הבנות ו/או החברות הקשורות של חברת מגדל שוקי הון (1965) בע"מ (להלן "הקבוצה") מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים"), בעת השימוש באתר האינטרנט שלה https://www.msh.co.il/ ובפלטפורמת ניהול ההשקעות שלה (להלן ביחד "אתר").
 • מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש באתר, וכן לסקור את האופן שבו משתמשת הקבוצה במידע שנמסר לה והנאסף על ידה אגב השימוש באתר. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום ספציפי.
 • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר. הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר של הקבוצה. שימוש באתר של הקבוצה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
 • כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

איסוף המידע על ידי הקבוצה

האתר של הקבוצה חושף בפני המשתמש מידע אודות פעילות הקבוצה בתחום מתן ייעוץ להשקעה בשוק השירותים הפיננסים. האתר עצמו מציג בפני המשתמשים מגוון רחב של אפשרויות השקעה דרך הקבוצה. כמו כן, האתר מציג בפני המשתמש אינפורמציה פיננסית, לרבות סקירות אודות מצב השוק הפיננסי בארץ ובעולם, מכשירים פיננסיים להשקעה, אפיקי השקעה שונים, מציאת סוג אפיק ההשקעות המתאים למשתמש (אשר יכול להיות פרטי, מוסדי וכו'), מהו תיק ההשקעות המומלץ למשקיע וכיוצא בזאת.

יחד עם האמור, חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי על ידי המשתמש. המידע האישי נאסף בשני מוקדים עיקריים:

 • האזור האישי –  במסגרת האזור האישי, יכול ותידרש למסור מידע אישי, כדוגמת:
  • מידע מזהה לצורכי אימות והרשמה וכן לצורך כניסה לאזור האישי, לרבות באמצעות סיסמא ו/או שם המשתמש שלך, שמך המלא, מספר זהות שלך ואמצעי זיהוי ואימות נוספים שיידרשו בעתיד. כמו כן מידע לצורכי ההתקשרות עמך, כגון: כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ומספר טלפון שלך;
  • מידע פיננסי, לרבות פרטי חשבון בנק, אפיקי ההשקעה שלך, רמת הסיכון של תיק ההשקעות שלך, סכום הכסף בחשבון האישי שלך וסיווגו, בהתאם להרשאותיך זהות בעל חשבון הבנק בו מתבצע ניהול תיק ההשקעות שלך (למשל במקרה של חשבון משותף עם אדם אחר);
  • מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה;
  • מידע אשר ניתן לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה;
  • הוראות ו/או שאלות ותשובות אשר מתבצעות על-ידך בחשבון האישי שלך;
  • וכן כל מידע אשר עשוי להיות נחוץ לצורך תפעול האזור האישי שלך ומתן השירותים הפיננסים הניתנים בו.
 • האזור המרחבי באתר– באזור המרחבי באתר יתכן ומשתמש יידרש למסור מידע אישי, כגון:
  • מידע אישי, כגון שם מלא, טלפון, כתובת מייל, נושא הפניה לצורך יצירת קשר של נציג עמך, בין היתר לצורך פתיחת תיק השקעות בקבוצה;
  • מידע לצורך הגשת מועמדות לעבודה בקבוצה, כגון שם מלא, טלפון, כתובת מייל, קורות חיים ותוכן פניה אישית;
   • המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת אתר והתקשרותו זו עם הקבוצה (להלן "הנתונים"), ישמר במאגרי המידע הרשומים של הקבוצה, ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם למטרות המאגרים הרשומים כדין, ובהתאם למטרות המפורטות מטה במדיניות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
   • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.

המשתמש מצהיר כי הוא מבין כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. יחד עם זאת, המשתמש מודע לכך שעל הקבוצה חלות הוראות חוקיות ורגולטוריות אשר מחייבות אותה לאסוף מידע מסוים לצורך מתן השירותים הפיננסיים המוצעים באתר, וכן חלק מן המידע נדרש באופן אינהרנטי לצורך מתן השירותים ללקוחות הקבוצה ובכלל זה מתן הרשאת צפייה וביצוע פעולות בחשבון הבנק של המשתמש.

מטרות ואופן השימוש במידע

 • המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת שירותינו ואספקת המוצרים הפיננסים הניתנים על-ידנו באתר. כאמור, חלק מן המידע נדרש לנו בכדי לאפשר לנו לתת למשתמש את השירות האישי הרלוונטי לו, על-פי צרכיו והגדרותיו לצורך מתן ניהול תיק ההשקעות שלו. כמו כן, המידע עשוי להימסר לספקים הנדרשים לצורך מתן השירותים ללקוח, ניהול נכסי הלקוחות ולצורך הפעילות השוטפת של קבוצת מגדל שוקי הון וקיום חובותיה על פי כל דין. כמו כן, חלק מן המידע נדרש לנו, לאור דרישות חוקיות ורגולטוריות אשר מחייבות אותנו לאסוף מידע מסוים, בין היתר לצורכי רישיון, אימות ולניהול השקעות כפי שאנו מספקים לך באמצעות אתר.
 • הקבוצה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ביצוע פעולה באתר, אף אם לא השלים אותה (דוגמת מילוי טופס או מתן הוראה פיננסית), ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר (כולם יחדיו מהווים חלק מהנתונים כהגדרתם לעיל), על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש), את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש, וכן לשם שירותים המוצעים על ידי הקבוצה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לקבוצה שיתוף פעולה עסקי.
 • בנוסף, רשאית הקבוצה לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש), מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
 • כמו כן, רשאית הקבוצה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לניהול וייעול הקשר עם המשתמש, וכן לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שמוצגים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל או מהסכמות אחרות שנתן המשתמש, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לקבוצה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהא הקבוצה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע כגון סקירות מקצועיות של צוות המומחים בקבוצה וכן מידע שיווקי ופרסומי של הקבוצה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למען בהתאם למפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.

Cookies

 • לידיעתך – האתר משתמש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, tags beacons, sdk's (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים באתר, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
 • עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
 • העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים/באפליקציה וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הקבוצה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב-Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook אשר עוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת –
  https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.
 • אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

הקבוצה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש הקבוצה להעברה:

 • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
 • בין החברות בקבוצה;
 • לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון בנקים, ספקי שירותי ענן וכו';
 • במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולרבות לצורך ניהול הסיכונים בקבוצה.
 • בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
 • בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לקבוצה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו ובין אם אחר;
 • אל בנקים, בורסות לנירות ערך בארץ ובחו"ל וכיוצא באלו, בהתאם לצורכי ניהול ההשקעות בתיק ההשקעות שלך;
 • לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין בארץ ו/או בחו"ל המחייבת או הטילה על הקבוצה חבות לעשות זאת;
 • לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבינך ו/או מי מטעמך לבין הקבוצה ו/או מי מטעמה, לרבות לשם הסבת דוחות תנועה, חניה או אחרים.
 • בכל מקרה בו תסבור הקבוצה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לקבוצה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 • במקרה בו העביר ו/או המחתה הקבוצה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, גם במקרה של שינוי בשליטה בקבוצה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הקבוצה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

במסגרת שירותי הקבוצה עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לקבוצה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

אבטחת מידע

הקבוצה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי הקבוצה מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי הקבוצה ואף לבקש מהקבוצה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב כמפורט להלן.

בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנה/י אלינו לדף פניות הציבור שלנו שבלינק הבא: https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/public-inquiries/ ו/או בלינק בדף צור קשר: https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/contact-us/.

 

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)