תנאים לקבלת הטבות מועדון הוט מנותני שירותים בתחום הפיננסים

במסמך זה לשון זכר לצרכיי נוחיות בלבד ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע

 

המועדון מתקשר בהסכמים עם נותני שירותים בתחום הפיננסי (להלן-" נותני השירותים בתחום הפיננסי"), אשר נכונים לתת לחברי המועדון תנאים מיטיבים בהשוואה לתנאים המקובלים אצלם.

הפעילות בתחום הפיננסים כרוכה מעצם טבעה בסיכונים כספיים, ומושפעת מגורמים שונים. באחריות חבר המועדון לבחון היטב את מידת ההתאמה שלו לפעילות בתחום הפיננסי לפני שהוא מתקשר בהסכם עם נותן שירותים בתחום הפיננסי.

אין לראות במועדון בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע לביצוע התקשרות עם נותני השירותים בתחום הפיננסי, וכן אין לראות בפרסומים מטעם המועדון בגדר המלצה ו/או הכוונה לקבלת החלטה ו/או התקשרות ו/או ביצוע פעולות בתחום הפיננסיים.

המועדון לא יישא בכל צורה או דרך שהיא באחריות, ישירה או עקיפה, לטיב ו/או איכות השירות שיינתן על ידי נותני השירותים בתחום הפיננסי .

גילוי נאות: בגין ההתקשרויות של חברי המועדון עם נותני השירותים, זכאי המועדון לתשלום דמי ניהול. דמי הניהול הנ"ל משמשים את המועדון למימון תפעולו למען רווחת חבריו.

העברת מידע: חבר המועדון מאשר לספק השירותים הפיננסיים להעביר למועדון את פרטי ההתקשרות שלו עם הספק. המועדון ישתמש בפרטים אלו לצורך בקרת השירות הניתן וכן ולטובת הצעת שירותים נוספים עם תנאים מיטיבים. המועדון מתחייב, בכפוף לכל דין, שלא להעביר פרטים אלו לגורם אחר כלשהו ללא קבלת הסכמת החבר.

חבר המועדון מאשר כי קרא והבין את האמור לעיל. חבר המועדון מאשר כי אין ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועדון בגין ההתקשרויות שלו עם נותני השירותים בתחום הפיננסי.

 

בחזרה לדף מידע והשארת פרטים

 

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)