גילוי נאות

טאואר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ("טאואר"), היא בעלת רישיון לסוכן ביטוח תאגיד בענף הביטוח הפנסיוני, על פי הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

טאואר פועלת כסוכן ביטוח פנסיוני (ולא כיועץ פנסיוני) כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005, והיא עוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני, וסוכניה הינם בעלי רישיון שיווק פנסיוני ולא ייעוץ פנסיוני.

טאואר בעלת זיקה למוצרים שלגביהם היא עוסקת בשיווק פנסיוני בגופים המוסדיים הבאים: 

מקפת אישית בע”מ

מבטחים החדשה בע”מ

כלל פנסיה וגמל בע”מ

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע”מ

הראל ביטוח ופיננסים בע”מ

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בע”מ

איילון פיסגה מנהלים בע”מ

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בע”מ

מגדל חברה לביטוח בע”מ

כלל חברה לביטוח בע”מ

הפניקס חברה לביטוח בע”מ

הראל חברה לביטוח בע”מ

מנורה מבטחים חברה לביטוח בע”מ

אליהו חברה לביטוח בע”מ

הכשרה חברה לביטוח בע”מ

איילון חברה לביטוח בע”מ

מיטב דש גמל ופנסיה  בע”מ

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ

אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע”מ

ילין לפידות  ניהול קופות גמל בע”מ

כלל פנסיה וגמל בע”מ

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ

אנליסט קופות גמל בע”מ

הראל גמל והשתלמות בע”מ

הפניקס פנסיה וגמל בע”מ

אי.בי.אי גמל בע”מ

אין באמור משום התחייבות ו/או הבטחה ו/או מצג כלשהו לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים או אבדן רווחים ו/או התחייבות להפחתת עלויות ו/או סיכונים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי בעל רישיון ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא.

האמור באתר הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות / להחזיק / למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים ו/או מכשירי השקעה כלשהם. כל האמור באתר זה ייקרא בכפוף לאמור בתנאי השירות ו/או במסמכי או הסכם ההתקשרות או ההצטרפות, ובמקרה של סתירה בין האמור באתר זה לבין האמור בהוראות ההסכם – יגברו הוראות ההסכם, על האמור באתר זה.

אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את האמור באתר זה ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של טאואר.