MTF – Migdal Tracking Funds
מובילים את תחום הקרנות המחקות הפתוחות בישראל

מגדל קרנות נאמנות מובילה את תחום הקרנות המחקות הפתוחות, בהיקף הנכסים המנוהלים ובמספר הקרנות. החברה שמה לעצמה כמטרה להמשיך ולהיות פורצת דרך בתחום ההשקעה הפאסיבית בישראל. באמצעות דסק ייעודי המתמחה בניהול מדדים, החברה מנהלת קרנות מחקות פתוחות על מגוון רחב של מדדי מניות ומדדי אגרות חוב, בארץ ובעולם. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים להשגת יכולת מעקב מדויקת וביצירת מגוון מוצרים רחב וחדשני, שייתן מענה למשקיעים בהתאם לדרישות השוק המשתנות.

 

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

מניות בחו"ל

מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח.

אירופה גרמניה- DAX 30.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (DAX 30 (4A מנוטרלת מט"ח 5127659 לפרטים נוספים MTF מחקה (DAX 30 (4A מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה (DAX 30 (4D 5127642 לפרטים נוספים MTF מחקה (DAX 30 (4D

חו"ל גיאוגרפי אחר- אוסטרליה- S&P/ASX 200

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (S&P/ASX 200 (4D 5124128 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P/ASX 200 (4D

אסיה- מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (Bluestar China Internet Software (4D 5128459
MTF מחקה (Bluestar Asia Technology (4D 5128467

ארה"ב - מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (Russell 1000 Value (4D 5124722 לפרטים נוספים MTF מחקה (Russell 1000 Value (4D
MTF מחקה (Russell 1000 Growth (4D 5124730 לפרטים נוספים MTF מחקה (Russell 1000 Growth (4D

ארה"ב - S&P 500.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (S&P 500 (4D 5122627 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 (4D
MTF מחקה‏ (S&P 500 Dividend Aristocrats (4D 5122924 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (S&P 500 Dividend Aristocrats (4D

אירופה כללי - STOXX EUROPE 600

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4D 5121843 לפרטים נוספים MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4D

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

* למידע אודות אחזקות מדד  MSCI World >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)