MTF – Migdal Tracking Funds
מובילים את תחום הקרנות המחקות הפתוחות בישראל

מגדל קרנות נאמנות מובילה את תחום הקרנות המחקות הפתוחות, בהיקף הנכסים המנוהלים ובמספר הקרנות. החברה שמה לעצמה כמטרה להמשיך ולהיות פורצת דרך בתחום ההשקעה הפאסיבית בישראל. באמצעות דסק ייעודי המתמחה בניהול מדדים, החברה מנהלת קרנות מחקות פתוחות על מגוון רחב של מדדי מניות ומדדי אגרות חוב, בארץ ובעולם. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים להשגת יכולת מעקב מדויקת וביצירת מגוון מוצרים רחב וחדשני, שייתן מענה למשקיעים בהתאם לדרישות השוק המשתנות.

 

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

מניות בחו"ל

מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח

ענפים אחרים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (Indxx Global Medical Devices (4D מנוטרלת דולר 5128020
MTF מחקה (Indxx USA Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח 5127592 לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx USA Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה (Bluestar Blockchain Technology (4B מנוטרלת דולר 5127436 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Blockchain Technology (4B מנוטרלת דולר
MTF מחקה (Bluestar Autonomous Driving (4B מנוטרלת דולר 5127451 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Autonomous Driving (4B מנוטרלת דולר
MTF מחקה (Bluestar Artificial Intelligence (4B מנוטרלת דולר 5127378
MTF מחקה (Bluestar Robotics (4B מנוטרלת דולר 5127162 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Robotics (4B מנוטרלת דולר
MTF מחקה (Bluestar Fintech (4B מנוטרלת דולר 5125703 לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Fintech (4B מנוטרלת דולר
MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4A מנוטרלת מט"ח 5125430
MTF מחקה (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח 5123567 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח

ארה"ב- מניות Technology

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח 5125760 לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח

אירופה- מניות Banks

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (STOXX Europe 600 Banks (4A מנוטרלת מט"ח 5121264 לפרטים נוספים MTF מחקה (STOXX Europe 600 Banks (4A מנוטרלת מט"ח

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

* למידע אודות אחזקות מדד  MSCI World >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)