MTF – Migdal Tracking Funds
מובילים את תחום הקרנות המחקות הפתוחות בישראל

מגדל קרנות נאמנות מובילה את תחום הקרנות המחקות הפתוחות, בהיקף הנכסים המנוהלים ובמספר הקרנות. החברה שמה לעצמה כמטרה להמשיך ולהיות פורצת דרך בתחום ההשקעה הפאסיבית בישראל. באמצעות דסק ייעודי המתמחה בניהול מדדים, החברה מנהלת קרנות מחקות פתוחות על מגוון רחב של מדדי מניות ומדדי אגרות חוב, בארץ ובעולם. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים להשגת יכולת מעקב מדויקת וביצירת מגוון מוצרים רחב וחדשני, שייתן מענה למשקיעים בהתאם לדרישות השוק המשתנות.

 

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ - חברות והמרה

תל בונד צמוד מדד

תל בונד 20

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד 20 5123039 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד 20

תל בונד 60

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה (00) תל בונד 60 5122262 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד 60

תל בונד צמודות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5123518 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות

תל בונד תשואות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד תשואות 5122635 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד תשואות

תל בונד 40

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד 40 5112404 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד 40

תל בונד צמודות יתר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר 5116918 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר

תל בונד צמוד מדד- אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 0-3 5125984 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 0-3
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5-15 5125349 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5-15
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 3-5 5125356 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 3-5

תל בונד צמודות בנקים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות בנקים 5117817 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות בנקים

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

* למידע אודות אחזקות מדד  MSCI World >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)