MTF – Migdal Tracking Funds
מובילים את תחום הקרנות המחקות הפתוחות בישראל

מגדל קרנות נאמנות מובילה את תחום הקרנות המחקות הפתוחות, בהיקף הנכסים המנוהלים ובמספר הקרנות. החברה שמה לעצמה כמטרה להמשיך ולהיות פורצת דרך בתחום ההשקעה הפאסיבית בישראל. באמצעות דסק ייעודי המתמחה בניהול מדדים, החברה מנהלת קרנות מחקות פתוחות על מגוון רחב של מדדי מניות ומדדי אגרות חוב, בארץ ובעולם. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים להשגת יכולת מעקב מדויקת וביצירת מגוון מוצרים רחב וחדשני, שייתן מענה למשקיעים בהתאם לדרישות השוק המשתנות.

 

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ משולבת - כללי

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל (10%) חודשי 5115134 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל (10%) חודשי
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5121967 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5118450 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 20% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות (20%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5118971 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות (20%) חודשי מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5119615 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח
MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי 5115274 לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי

אג"ח כללי בארץ משולבת- ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני (50%) ממשלתי (50%) חודשי 5118989 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני (50%) ממשלתי (50%) חודשי
MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי 5121413 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי
MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד 20 (25%) חודשי 5117106 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד 20 (25%) חודשי
MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי 5121405 לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי
MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) קונצרני (50%) חודשי 5121561 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) קונצרני (50%) חודשי
MTF מחקה‏ (00) משולבת מק"מ (60%) קונצרני שקלי (40%) חודשי 5121421 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) משולבת מק"מ (60%) קונצרני שקלי (40%) חודשי
MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי 5117080 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ר.קבועה ממשלתיות 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 30% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF מחקה‏ (3B) משולבת אג"ח ישראל (70%) מניות (30%) חודשי 5122155 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (3B) משולבת אג"ח ישראל (70%) מניות (30%) חודשי
MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי 5121504 לפרטים נוספים MTF מחקה‏ (2A) משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

* למידע אודות אחזקות מדד  MSCI World >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)