גילוי נאות

מנהל הקרן הוא תאגיד קשור לגופים המוסדיים הבאים: מגדל חברה לביטוח בע"מ, יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, וכמו כן הוא תאגיד קשור למגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עשיית שוק בע"מ, למגדל הנפקות בע"מ ומגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ ("התאגידים הקשורים"). מנהל הקרן הינו בעל זיקה לנכסים פיננסיים המנוהלים, מוצאים או משווקים על ידו –קרנות נאמנות ובהם גם  קרנות סל, אשר מגדל עשיית שוק בע"מ משמשת בהן כעושה שוק. כן, מנהל הקרן בעל זיקה לנכסים פיננסיים המנוהלים ו/או מוצאים ו/או משווקים על-ידי מי מהתאגידים הקשורים ו/או על-ידי גופים נוספים כדלקמן:

NOVACAP Asset Management S.A.,  ו/אוDavy Global Fund Management Luxembourg S.A., Arctic Asset Management AS, Sculptor Credit Opportunities Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCCO Overseas Fund, Sculptor Institutional Income Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Capital IV LP, the general partner of the SCRE4 Fund, Sculptor Capital LP, the investment manager of the SCCO Overseas Fund, SCMF Overseas Fund and SCEN Overseas Fund, Sculptor Loan Management LP, the investment manager of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Advisors LP, the investment manager of the SCRE4 Fund  ותאגידים קשורים להם (להלן, ביחד: "הנכסים הפיננסיים"), שכן מנהל הקרן ו/או מי מהתאגידים הקשורים לו אשר מנהל הקרן מצוי בקשרי שליטה עמם, עשויים לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם, שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכסים הפיננסיים, ובכלל זה לטובת הנאה מן הגופים הנוספים הנזכרים בפסקה זו לעיל. מנהל הקרן עשוי להעדיף את הנכסים הפיננסיים האמורים, על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם לנמען לנכסים הפיננסיים האמורים.

לרשימת הנכסים הפיננסיים המונפקים על ידי מי מהתאגידים הקשורים, ואשר יש למנהל התיקים זיקה אליהם כאמור לעיל, ראו בקישורים להלן:

רשימת הנכסים הפיננסיים אשר למנהל הקרן זיקה אליהם כאמור לעיל ושאינם מונפקים על-ידו,  נא ללחוץ כאן >>

כמו כן לבעלת השליטה במנהל הקרן זיקה לקרנות השתלמות המנוהלות על ידי קבוצת מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ו/או יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ. קרנות ההשתלמות אינן משווקות ו/או מנוהלות על ידי מנהל הקרן ו/או מי מחברות קבוצת מגדל שוקי הון שאליה משתייך מנהל הקרן. בנוסף לאמור לעיל, מגדל קידום וחיתום עסקים בע"מ ו/או מגדל הנפקות בע"מ משמשת כמפיץ בהנפקות, ולא מן הנמנע שיהיה ניגוד עניינים בין עניינו של הנמען לבין עניינו של מנהל הקרן ו/או עניינה של החברות האמורות.

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)