גילוי נאות

מגדל קרנות נאמנות בע"מ ("מנהל הקרן") הוא תאגיד קשור לגופים המוסדיים הבאים: מגדל חברה לביטוח בע"מ, יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, וכמו כן הוא תאגיד קשור למגדל שוקי הון (1965) בע"מ, מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עשיית שוק בע"מ, מגדל הנפקות בע"מ ומגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ, טאואר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, פידר 3 מגדל שוקי הון בע"מ וג'י.פי וואסט בע"מ* (להלן: "התאגידים הקשורים").

מנהל הקרן הינו בעל זיקה לנכסים המפורטים להלן, המנוהלים ו/או מוצאים ו/או משווקים על-ידו ו/או על ידי מי מהתאגידים הקשורים ו/או על-ידי גופים נוספים כדלקמן, שכן מנהל הקרן ו/או מי מהתאגידים הקשורים לו אשר מנהל הקרן מצוי בקשרי שליטה עמם, עשויים לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים המפורטים להלן או בקשר עם המשך החזקתם, שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכסים הללו, ובכלל זה לטובת הנאה מן הגופים הנוספים הנזכרים בסעיף זה:

2.1 נכסים פיננסיים

א. קרנות נאמנות המונפקות על ידי מגדל קרנות נאמנות בע"מ, ובהן גם קרנות סל, אשר מגדל עשיית שוק בע"מ משמשת בהן כעושה שוק.

ב. קרנות השתלמות המנוהלות על ידי קבוצת מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ו/או יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.

ג. נכסים פיננסיים אחרים המנוהלים ו/או מוצאים ו/או משווקים על ידי גופים נוספים, כדלקמן: NOVACAP Asset Management S.A.,  ו/אוDavy Global Fund Management Luxembourg S.A.
Arctic Asset Management AS, Sculptor Credit Opportunities Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCCO Overseas Fund, Sculptor Institutional Income Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Capital IV LP, the general partner of the SCRE4 Fund, Sculptor Capital LP, the investment manager of the SCCO Overseas Fund, SCMF Overseas Fund and SCEN Overseas Fund, Sculptor Loan Management LP, the investment manager of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Advisors LP, the investment manager of the SCRE4 Fund  ותאגידים קשורים להם.

מנהל הקרן ו/או התאגידים הקשורים עשויים להעדיף את הנכסים הפיננסיים האמורים, על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם לנמען לנכסים הפיננסיים האמורים.

 

2.2 נכסים אחרים

א. מ.ש.ה פידר אלקטרה 3, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר בה משמשת פידר 3 מגדל שוקי הון בע"מ, כשותף הכללי (באמצעות תאגידים בשליטתה ובבעלותה המלאים).
ב. ג'י.פי וואסט גרמניה נדל"ן, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר בה משמשת ג'י.פי וואסט בע"מ, כשותף הכללי (באמצעות תאגידים בשליטתה ובבעלותה המלאים).

 

לרשימת הנכסים הפיננסיים המונפקים על ידי מנהל הקרן ו/או מי מהתאגידים הקשורים, אשר למנהל הקרן יש זיקה אליהם כאמור לעיל, ראו בקישורים להלן:

לרשימת הנכסים הפיננסיים אשר למנהל הקרן יש זיקה אליהם כאמור לעיל ושאינם מונפקים על ידי מנהל הקרן ו/או התאגידים הקשורים נא ללחוץ כאן >>

כמו כן, טאוואר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, עשויה לשווק קרנות השתלמות המנוהלות על ידי התאגידים הקשורים המנויים בסעיף 2.1 לעיל וכן על ידי גופים אחרים, אשר אינם נמנים על קבוצת התאגידים אליה משתייך מנהל הקרן.

בנוסף לאמור לעיל, מגדל הנפקות בע"מ משמשת כמפיץ בהנפקות, ולא מן הנמנע שיהיה ניגוד עניינים בין עניינו של הנמען לבין עניינן של מנהל הקרן ו/או החברה האמורה.

 

* בשליטה משותפת של מגדל שוקי הון (1965) בע"מ, בעלת השליטה במנהל הקרן, יחד עם שותף נוסף, שאינו נמנה על קבוצת התאגידים אליה משתייך מנהל הקרן.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)